Lớp 3
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Văn Hưng

hack lão(p6) no never là không bao giờ. không bao giờ là qua level. dịch ra T.A nghĩa là gì?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:

1. Đầu tiên, xác định ý nghĩa của từ/cụm từ trong câu hỏi "no never" và "qua level".

2. Sử dụng từ điển hoặc công cụ dịch để tìm hiểu nghĩa của từ/cụm từ đó trong Tiếng Anh.

3. Tìm từ/cụm từ tương đương trong ngữ cảnh câu hỏi và kết hợp chúng để dịch toàn bộ câu hỏi từ Tiếng Việt sang Tiếng Anh.

Câu trả lời:

"No never" có nghĩa là "không bao giờ" và "qua level" có nghĩa là "vượt qua cấp độ".

Dịch câu hỏi sang Tiếng Anh: "What does 'no never' mean in English?" hoặc "What is the English equivalent of ‘no never'?" hoặc "Translate 'no never' to English."

Lưu ý: Các cách làm khác cũng có thể dùng các cụm từ như "ever" và "level up" để diễn đạt ý nghĩa của câu hỏi.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.

'No never' in Vietnamese can be translated as 'not at all' in English

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 3
Câu hỏi Lớp 3

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.46564 sec| 2248.484 kb