Lớp 5
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Đăng Long

Fill in the blanks. A: I didn’t see you yesterday. Where did you ...........................? B: I went to the ......................... A: What did you see there? B: I saw some ......................... I enjoyed looking at the baby elephant. A: What was is ......................... B: It was very ......................... A: What did it do when you were there? B: It moved .........................and quietly.

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Câu hỏi Tiếng anh Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.24544 sec| 2037.734 kb