Lớp 10
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Phạm Đăng Ngọc

Ex1. Use the verb given in brackets in a suitable form. 1. It is time you (start) …………………. working seriously. 2. She'd rather I (not watch) …………………. TV while she's reading. 3. Suppose we (never meet) …………………. before. 4. I wish I (have) …………………. more time for swimming last summer. 5. You look as if you (see) …………………. a ghost. 6. It's about time we (prepare) …………………. for the meeting. 7. If only he (be) …………………. here now. 8. She wishes you (not keep) …………………. coming late to class. 9. She talks as though she (know) …………………. everything. 10. It's high time we (study) …………………. for the final exams.

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp để giải bài tập này là sử dụng dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn thành câu.

Câu trả lời:

1. It is time you started working seriously.

2. She'd rather I didn't watch TV while she's reading.

3. Suppose we never met before.

4. I wish I had more time for swimming last summer.

5. You look as if you've seen a ghost.

6. It's about time we prepared for the meeting.

7. If only he were here now.

8. She wishes you wouldn't keep coming late to class.

9. She talks as though she knows everything.

10. It's high time we studied for the final exams.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
11 vote
Cảm ơn 5Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 10
Câu hỏi Lớp 10

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.44533 sec| 2246.961 kb