Lớp 4
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Phạm Đăng Linh

có 70 l dầu đựng trong 2 thùng.Sau khi đổ 2l dầu từ thùng thứ 1 sang thùng thứ 2 thì số dầu  ở thùng 1 bằng 2/3 số dầu ở thùng 2. Hỏi lúc đầu trong mỗi thùng có bao nhiêu l dầu
Tôi thật sự đấu tranh với câu hỏi này hơi lâu rồi và cần một ít ánh sáng từ mọi người. Có ai có thể giúp tôi hiểu rõ hơn không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải bài toán này, ta giả sử lúc đầu thùng thứ 1 có x lít dầu và thùng thứ 2 có y lít dầu.

Theo đề bài, ta có hệ phương trình:
x + y = 70 (tổng số dầu trong 2 thùng)

Sau khi đổ 2 lít dầu từ thùng thứ 1 sang thùng thứ 2, ta có:
(x - 2) = (2/3)(y + 2)

Giải hệ phương trình trên, ta tìm được giá trị của x và y là 50 và 20.

Vậy, lúc đầu trong thùng thứ 1 có 50 lít dầu và trong thùng thứ 2 có 20 lít dầu.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.

Giai phương trình ta có x = 38 l. Vậy lúc đầu thùng 1 có 38 l dầu và thùng 2 có 70 - 38 = 32 l dầu.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Theo thông tin, số dầu ở thùng 1 bằng 2/3 số dầu ở thùng 2, ta có phương trình: (x - 2) = 2/3(70 - x + 2).

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Sau khi đổ 2 l dầu từ thùng 1 sang thùng 2, thì thùng 1 có x - 2 l dầu và thùng 2 có 70 - x + 2 l dầu.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Giả sử lúc đầu thùng 1 có x l dầu, thì thùng 2 có 70 - x l dầu.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 4
Câu hỏi Lớp 4

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.44549 sec| 2249.328 kb