Lớp 5
20điểm
2 năm trước
Vũ Thế

Có 3 thùng đựng dầu. Thùng thứ nhất có 10,5l, thùng thứ hai có nhiều hơn thùng thứ nhất 3l, số lít dầu ở thùng thứ ba bằng trung bình cộng số lít dầu trong hai thùng đầu. Hỏi cả ba thùng có bao nhiêu lít dầu ?
Mình cần một chút hỗ trợ từ cộng đồng tuyệt vời này. Ai có thể giúp mình giải quyết vấn đề mình đang đối mặt với câu hỏi này không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:

Gọi số lít dầu ở thùng thứ hai là x. Theo đề bài, ta có:
Số lít dầu ở thùng thứ nhất: 10,5 l
Số lít dầu ở thùng thứ hai: x l (nhiều hơn thùng thứ nhất 3 lít)
Số lít dầu ở thùng thứ ba: (10,5 + x) / 2 l (bằng trung bình cộng số lít dầu trong hai thùng đầu)

Tổng số lít dầu của cả ba thùng là: 10,5 + x + (10,5 + x) / 2

Câu trả lời cho câu hỏi trên: Số lít dầu của cả ba thùng là 10,5 + x + (10,5 + x) / 2 lít.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.

Cách 3: Giả sử số lít dầu ở thùng thứ hai là x. Theo giả thiết, ta có x = 10,5 + 3 = 13,5. Số lít dầu ở thùng thứ ba bằng trung bình cộng số lít dầu trong hai thùng đầu, tức là (10,5 + 13,5) / 2 = 24/2 = 12. Vậy tổng số lít dầu của cả ba thùng là 10,5 + 13,5 + 12 = 36 lít.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Cách 2: Giả sử số lít dầu ở thùng thứ hai là x. Theo giả thiết, ta có x - 3 = 10,5 => x = 13,5. Số lít dầu ở thùng thứ ba bằng trung bình cộng số lít dầu trong hai thùng đầu, tức là (10,5 + 13,5) / 2 = 24/2 = 12. Vậy tổng số lít dầu của cả ba thùng là 10,5 + 13,5 + 12 = 36 lít.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Cách 1: Giả sử số lít dầu ở thùng thứ hai là x. Theo giả thiết, ta có x = 10,5 + 3 = 13,5. Số lít dầu ở thùng thứ ba bằng trung bình cộng số lít dầu trong hai thùng đầu, tức là (10,5 + 13,5) / 2 = 24/2 = 12. Vậy tổng số lít dầu của cả ba thùng là 10,5 + 13,5 + 12 = 36 lít.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Thùng thứ nhất có 10,5l, thùng thứ hai có 3l nhiều hơn thùng thứ nhất nên có 10,5 + 3 = 13,5l, số lít dầu ở thùng thứ ba bằng trung bình cộng số lít dầu trong hai thùng đầu nên ta có (10,5 + 13,5) / 2 = 12l. Tổng số lít dầu trong cả ba thùng là 10,5 + 13,5 + 12 = 36l.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.48546 sec| 2248.922 kb