Lớp 9
10điểm
3 năm trước
Đỗ Quang Thắng

Có 3 chất rắn là BaO, SiO2, MgO. Dùng phương pháp hoá học để nhận biết chúng và viết các PTHH.
Cảm ơn mọi người đã quan tâm, mình còn khá mới mẻ, tấm chiếu mới và cần sự giúp đỡ. Có ai đó có thể giải đáp giúp mình về câu hỏi này không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để nhận biết BaO, SiO2 và MgO, ta thực hiện các phản ứng hoá học sau:
1. Phản ứng với H2: BaO + H2 → Ba + H2O, phản ứng này tạo ra kim loại bari Ba trong khi SiO2 và MgO không phản ứng với H2.
2. Phản ứng với KMnO4: SiO2 + 4KMnO4 → K2SiO3 + 4MnO2 + 2H2O, phản ứng này tạo ra muối silicat kali K2SiO3 trong khi BaO và MgO không phản ứng với KMnO4.
3. Phản ứng với HCl: MgO + 2HCl → MgCl2 + H2O, phản ứng này tạo ra muối clo magie MgCl2 trong khi BaO và SiO2 không phản ứng với HCl.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Để nhận biết BaO, SiO2 và MgO, ta thực hiện các phản ứng hoá học sau:
1. Phản ứng với Na2CO3: BaO + Na2CO3 → BaCO3 + Na2O, phản ứng này tạo ra muối carbonate bari BaCO3 trong khi SiO2 và MgO không phản ứng với Na2CO3.
2. Phản ứng với Al: SiO2 + 2 Al → Al2O3 + Si, phản ứng này tạo ra oxit nhôm Al2O3 trong khi BaO và MgO không phản ứng với Al.
3. Phản ứng với HNO3: MgO + 2HNO3 → Mg(NO3)2 + H2O, phản ứng này tạo ra muối nitrat magie Mg(NO3)2 trong khi BaO và SiO2 không phản ứng với HNO3.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Để nhận biết BaO, SiO2 và MgO, ta thực hiện các phản ứng hoá học sau:
1. Phản ứng với HCl: BaO + 2HCl → BaCl2 + H2O, phản ứng này tạo ra khí H2O trong khi BaCl2 là chất rắn. SiO2 và MgO không phản ứng với HCl.
2. Phản ứng với NaOH: SiO2 + 2NaOH → Na2SiO3 + H2O, phản ứng này tạo ra dung dịch muối silicat Na2SiO3 trong khi BaO và MgO không phản ứng với NaOH.
3. Phản ứng với H2SO4: MgO + H2SO4 → MgSO4 + H2O, phản ứng này tạo ra muối magie sulfat MgSO4 trong khi BaO và SiO2 không phản ứng với H2SO4.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Phương pháp giải:
- Để nhận biết BaO, SiO2 và MgO, ta có thể sử dụng phương pháp thử dung dịch axit và phương pháp hoá chất.

Câu trả lời:
1. Chất rắn BaO:
- Phương pháp thử dung dịch axit:
+ BaO + 2HCl = BaCl2 + H2O
+ BaO + 2HNO3 = Ba(NO3)2 + H2O
Khi tác dụng với dung dịch axit, BaO tạo ra các muối của axit tương ứng và nước.

2. Chất rắn SiO2:
- Phương pháp hoá chất:
+ SiO2 + 2NaOH = Na2SiO3 + H2O
Silicon dioxide tác dụng với dung dịch NaOH tạo thành silicat natri và nước.

3. Chất rắn MgO:
- Phương pháp thử dung dịch axit:
+ MgO + 2HCl = MgCl2 + H2O
+ MgO + 2HNO3 = Mg(NO3)2 + H2O
Khi tác dụng với dung dịch axit, MgO tạo ra các muối của axit tương ứng và nước.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.
Câu hỏi Hóa học Lớp 9
Câu hỏi Lớp 9

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.47176 sec| 2260.008 kb