Lớp 7
10điểm
2 năm trước
Nguyễn Đức Gia Bảo

Cho n số x1, x2, ..., xn mỗi số nhận giá trị 1 hoặc -1. Chứng minh rằng nếu x1.x2 + x2.x3 + ...+ xn.x1 = 0 thì n chia hết cho 4.
Hello! Mình cần một chút sự giúp đỡ với câu hỏi này, mình không biết phải giải quyết thế nào. Ai có kinh nghiệm xin vui lòng chỉ bảo mình với!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Cách giải:

Để giải bài toán này, ta sử dụng các tính chất của phép nhân và tính chất của số nguyên.

Phép nhân có các tính chất sau:
1. Phép nhân là phép tính giao hoán: a * b = b * a.
2. Phép nhân là phép tính kết hợp: (a * b) * c = a * (b * c).
3. Phần tử đơn vị của phép nhân là số 1: a * 1 = 1 * a = a.
4. Phần tử đối của a là -a: a * -a = -a * a = -a.

Với các số x1, x2, ..., xn thuộc tập {-1 , 1}, ta có thể viết lại công thức x1.x2 + x2.x3 + ...+ xn.x1 = 0 thành (x1 * x2) + (x2 * x3) + ...+ (xn * x1) = 0.

Giả sử tồn tại 1 số xi thỏa mãn xi = xi+1, ta có (xi * xi+1) + (xi+1 * xi+2) = (xi * xi+1) + (xi+1 * xi+1) = xi * xi+1 + xi+1 = xi+1 * (xi + 1) = 0.
Điều này chỉ xảy ra khi xi = xi+1 = 1 hoặc xi = xi+1 = -1.

Giả sử không tồn tại 2 số xi liên tiếp bằng nhau, ta có:
- Nếu có số xi = 1, thì số xi+1 phải bằng -1 để tổng các tích (xi * xi+1) = 0.
- Vì mọi số xi khác nhau nên ta luôn có số xi+2 phải bằng xi để tổng các tích (xi+1 * xi+2) = 0.
- Tương tự, ta sẽ có: xi+3 = xi+1, xi+4 = xi+2, ..., xn = x3.

Từ đó, ta có thể chia ra các cặp (xi, xi+1) như sau: (x1, x2), (x3, x4), ..., (xn-1, xn), (xn, x1). Vì mỗi cặp đều có 2 phần tử, nên n chia hết cho 2.

Tuy nhiên, từ cặp (xi, xi+1) ta có thể nhóm lại theo số xi:
- Nếu nhóm các cặp có xi = 1, ta có số cặp xi+1 = -1 bằng với số cặp xi = 1.
- Nếu nhóm các cặp có xi = -1, ta có số cặp xi+1 = 1 bằng với số cặp xi = -1.

Khi đó, tổng số cặp các số xi = 1 sẽ bằng tổng số cặp các số xi = -1.

Do đó, chia ra thành các cặp, ta có n chia hết cho 4.

Câu trả lời: Nếu tổng các tích (xi * xi+1) = 0, thì n chia hết cho 4.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.

Cách 3: Ta có thể sử dụng phương pháp đổi giá trị biến. Giả sử có 2 số thỏa mãn câu đề là 1 và -1. Ta thay thế 1 và -1 bằng x và y (với x, y ∈ {1, -1}). Khi thay thế, ta có thể áp dụng các quy tắc và công thức số học để đưa về dạng chuẩn: x1.x2 + x2.x3 + ... + xn.x1 = 0. Từ đó, ta có thể chứng minh được rằng n chia hết cho 4.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Cách 2: Ta có thể chứng minh bằng phương pháp quy nạp. Ta sẽ chứng minh đẳng thức đúng với n = 4, sau đó chứng minh rằng khi đặt n = k (với k > 4) thì đẳng thức cũng đúng. Qua quá trình chứng minh, ta sẽ thấy rằng n chia hết cho 4.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Cách 1: Ta có thể giải bài toán bằng phương pháp đặt nghiệm. Giả sử n chia hết cho 4 và xét trường hợp đặt nghiệm. Dựa vào công thức và giá trị của n, x1, x2, ..., xn, ta thay các giá trị vào biểu thức x1.x2 + x2.x3 + ... + xn.x1. Nếu kết quả bằng 0, ta có thể chứng minh rằng n chia hết cho 4.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 7
Câu hỏi Lớp 7

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.45698 sec| 2251.906 kb