Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Bảo Hạnh

Cho hình chữ nhật có chiều dài 3cm, chiều rộng 2cm và có một hình tròn bên trái có bán kính 0,5cm. Tính diện tích phần tô đậm ( bỏ hình tròn ra là phần đã tô đậm ) 
Có ai có thể hỗ trợ mình với câu hỏi này được không? Mình thực sự đang cần tìm câu trả lời gấp lắm!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:

Để tính diện tích phần tô đậm trong hình chữ nhật, ta sẽ trừ diện tích hình tròn khỏi diện tích hình chữ nhật.

Bước 1: Tính diện tích hình chữ nhật
Diện tích hình chữ nhật = chiều dài * chiều rộng
Diện tích hình chữ nhật = 3cm * 2cm
Diện tích hình chữ nhật = 6cm²

Bước 2: Tính diện tích hình tròn
Diện tích hình tròn = π * bán kính²
Diện tích hình tròn = 3.14 * (0.5cm)²
Diện tích hình tròn = 3.14 * 0.25cm²
Diện tích hình tròn ≈ 0.785cm² (làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy)

Bước 3: Tính diện tích phần tô đậm
Diện tích phần tô đậm = Diện tích hình chữ nhật - Diện tích hình tròn
Diện tích phần tô đậm ≈ 6cm² - 0.785cm²
Diện tích phần tô đậm ≈ 5.215cm² (làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy)

Vậy diện tích phần tô đậm trong hình chữ nhật là khoảng 5.215cm² (làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy).

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.

Diện tích phần tô đậm là diện tích hình chữ nhật trừ đi diện tích hình tròn. Diện tích hình chữ nhật là 3cm x 2cm = 6cm². Diện tích hình tròn được tính bằng công thức πr², với r là bán kính. Vậy diện tích hình tròn là 3.14 x (0.5cm)² = 0.785cm². Tổng hợp lại, diện tích phần đã tô đậm là 6cm² - 0.785cm² = 5.215cm².

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Diện tích phần tô đậm tương ứng với phần hình chữ nhật trừ đi phần hình tròn. Diện tích hình chữ nhật là 3cm x 2cm = 6cm². Diện tích hình tròn là πr², với bán kính 0.5cm, nên diện tích hình tròn là 3.14 x (0.5cm)² = 0.785cm². Vậy diện tích phần đã tô đậm là 6cm² - 0.785cm² = 5.215cm².

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Diện tích hình chữ nhật là dài x rộng, vậy diện tích hình chữ nhật là 3cm x 2cm = 6cm². Diện tích hình tròn là πr², vậy diện tích hình tròn là 3.14 x (0.5cm)² = 0.785cm². Vì vậy, diện tích phần đã tô đậm là diện tích hình chữ nhật trừ đi diện tích hình tròn, tức là 6cm² - 0.785cm² = 5.215cm².

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.49015 sec| 2249.344 kb