Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Bảo Dung

Cho hình tròn có đường kính 50cm. Bên trong hình tròn có hình chữ nhật có diện tích bằng 18% diện tích hình tròn. Tính diện tích phần còn lại   giúp mình bài này
Xin lỗi mọi người đã làm phiền, nhưng mình thật sự cần sự giúp đỡ. Ai có thể dành chút thời gian để trả lời câu hỏi mình đang mắc phải không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Đề bài yêu cầu tính diện tích phần còn lại của hình tròn. Hình tròn có đường kính là 50 cm, vì vậy bán kính của nó là 25 cm (bán kính = đường kính / 2). Diện tích hình tròn là pi * r^2 (pi = 3.14), với r là bán kính. Vậy diện tích hình tròn là 3.14 * 25^2 = 1962.5 cm^2.

Theo đề bài, diện tích hình chữ nhật bên trong hình tròn chiếm 18% diện tích hình tròn. Ta có thể tính diện tích hình chữ nhật bằng cách nhân diện tích hình tròn với 18% hoặc 0.18. Diện tích hình chữ nhật là 1962.5 cm^2 * 0.18 = 353.85 cm^2.

Diện tích phần còn lại của hình tròn là diện tích hình tròn trừ diện tích hình chữ nhật. Vậy diện tích phần còn lại của hình tròn là 1962.5 cm^2 - 353.85 cm^2 = 1608.65 cm^2.

Vậy diện tích phần còn lại của hình tròn là 1608.65 cm^2.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.

Phương pháp làm:
- Đọc kỹ câu hỏi và hiểu ý đề bài.
- Xác định từ/cụm từ đã cho và tìm cách sử dụng chúng trong câu lại.
- Sắp xếp từ/cụm từ đã cho vào đúng vị trí trong câu mới.
- Kiểm tra lại câu sau khi đã viết lại để đảm bảo rằng nó có nghĩa và ngữ pháp đúng.

Ví dụ:

3. Can you tell me the way to Dong Nai Post office?
Can you tell me __________________________________________?

Để viết lại câu này, chúng ta có thể sử dụng cấu trúc "Can you tell me + how + to + địa điểm?".

Câu trả lời: Can you tell me how to get to Dong Nai Post office?

Hoặc có thể sử dụng cấu trúc "Can you tell me + the way + to + địa điểm?".

Can you tell me the way to get to Dong Nai Post office?

4. Can you tell me the way to the station?
Can you tell me __________________________________________?

Câu trả lời: Can you tell me how to get to the station?

Hoặc: Can you tell me the way to get to the station?

5. They are fast typists.
They ___________________________________________________

Để viết lại câu này, chúng ta có thể sử dụng cấu trúc "They + verb + very fast".

Câu trả lời: They type very fast.

Hoặc: They are very fast at typing.

6. Peter is a hard worker.
Peter ___________________________________________________

Để viết lại câu này, chúng ta có thể sử dụng cấu trúc "Peter + verb + very hard".

Câu trả lời: Peter works very hard.

Hoặc: Peter is a very hard worker.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.50424 sec| 2237.328 kb