Lớp 8
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Đăng Đạt

Cho dạng đúng của từ trong ngoặc 1 a lot of toys encourage chidren`s ......................(imagine) 2 the factory has provided cheaper ...................lately (produce) 3 burning coal is an ..............way of heating a house . Gas is much cheaper (economy) 4 according to some scientists the earth is losing its outer atmosphere because of .....(pollute) 5 she has one of the biggest art..................in Britain(collect) 6 ..........has caused many so-called man-made disasters (forest) 7.............. often walk through the streets shouting or singing about something they well 8 gas and oil ................always increases in cold weather(concume) 9 the policeare interested in the sudden .................of the valuable painting (appear) 10 he claimed that his ............. had caused him to become a criminal

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm: Để làm bài này, bạn cần xem xét các từ còn thiếu điền trong câu dựa trên nghĩa và ngữ cảnh của câu đó. Đối với mỗi từ còn thiếu, bạn cần tìm dạng đúng của từ gợi ý trong ngoặc.

Câu trả lời:
1. a lot of toys encourage children's imagination.
2. the factory has provided cheaper products lately.
3. burning coal is an uneconomical way of heating a house. Gas is much cheaper.
4. according to some scientists the earth is losing its outer atmosphere because of pollution.

5. she has one of the biggest art collections in Britain.
6. Deforestation has caused many so-called man-made disasters.
7. Demonstrators often walk through the streets shouting or singing about something they feel.
8. gas and oil consumption always increases in cold weather.
9. the police are interested in the sudden disappearance of the valuable painting.
10. he claimed that his upbringing had caused him to become a criminal.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.

He claimed that his upbringing had caused him to become a criminal.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

The police are interested in the sudden appearance of the valuable painting.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Street performers often walk through the streets shouting or singing about something they feel.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 8
Câu hỏi Lớp 8

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.25664 sec| 2244.977 kb