Lớp 12
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Hồng Hạnh

Cho các phát biểu sau: (1)    Sản phẩm thủy phân xenlulozơ (xt H+, t°) có thể tham gia phản ứng tráng gương. (2)    Dung dịch fructozo hòa tan được Cu(OH) 2 . (3)    Thủy phân saccarozo cũng như xenlulozo đều trong dd H+ đều thu được một monosaccarit duy nhất. (4)    Dung dịch saccarozo tạo được kết tủa đỏ gạch khi phản ứng với Cu(OH) 2 . (5)    Sobitol là hợp chất đa chức. (6)    Xenlulozo thuộc loại polime tổng hợp. (7)    Tinh bột và xenlulozơ đều không có phản ứng của ancol đa chức. Số phát biểu đúng là A. 5 B. 4 C. 3 D. 6

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Câu hỏi Hóa học Lớp 12
Câu hỏi Lớp 12

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.22317 sec| 2051.398 kb