Lớp 9
20điểm
3 năm trước
Mai Hoa

Cho 5 số tự nhiên phân biệt sao cho tổng của ba số bất kì trong chúng lớn hơn tổng của hai số còn lại. Chứng minh rằng tất cả 5 số đó đều không nhỏ hơn 5.
Mình biết là mọi người đều bận rộn, nhưng nếu Bạn nào có thể sắp xếp chút thời gian để hỗ trợ mình giải đáp câu hỏi này, mình sẽ rất biết ơn.

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Cách 4: Giả sử các số là a, b, c, d, e. Ta có thể giả sử a < b < c < d < e để thỏa mãn điều kiện số tự nhiên phân biệt. Ta biết rằng a + d + e > a + e > a + b, a + c + e > a + e > a + b và a + c + d > a + d > a + b. Từ đó suy ra a + d + e > a + b, a + c + e > a + b và a + c + d > a + b. Điều này đồng nghĩa với việc tổng của ba số bất kỳ trong chúng lớn hơn tổng của hai số còn lại. Giả sử a >= 5. Khi đó a + b >= 5 + 6 = 11, a + c >= 5 + 7 = 12, a + d >= 5 + 8 = 13 và a + e >= 5 + 9 = 14. Nhưng tổng của ba số bất kỳ phải lớn hơn tổng của hai số còn lại, điều này mâu thuẫn với giả sử ta đặt ra. Do đó, ta kết luận là a < 5. Tương tự, ta có thể chứng minh b < 5, c < 5, d < 5 và e < 5. Vì vậy, tất cả 5 số đều không nhỏ hơn 5.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Cách 3: Giả sử các số là a, b, c, d, e. Ta có thể giả sử a < b < c < d < e để thỏa mãn điều kiện số tự nhiên phân biệt. Giả sử a < 5. Từ đó ta có a + b < 5 + 6 = 11, a + c < 5 + 7 = 12, a + d < 5 + 8 = 13 và a + e < 5 + 9 = 14. Ta biết rằng a + d + e > a + e > a + b, a + c + e > a + e > a + b và a + c + d > a + d > a + b. Nhưng theo giả sử, ta có a + d + e < 13 và a + c + e < 14. Điều này mâu thuẫn với việc tổng của ba số bất kỳ trong chúng phải lớn hơn tổng của hai số còn lại. Do đó, ta có khẳng định là a >= 5. Tương tự, ta có thể chứng minh b >= 5, c >= 5, d >= 5 và e >= 5. Vì vậy, tất cả 5 số đều không nhỏ hơn 5.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Cách 2: Giả sử các số là a, b, c, d, e. Ta có thể giả sử a < b < c < d < e để thỏa mãn điều kiện số tự nhiên phân biệt. Ta có thể sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn: a, b, c, d, e. Giả sử a <= 4, từ đó ta có a + b <= 4 + 5 = 9 và a + c <= 4 + 6 = 10. Nhưng ta đã biết rằng a + d + e > a + e > a + b và a + c + e > a + e > a + b. Điều này đồng nghĩa với việc a + d + e > 9 và a + c + e > 10. Tuy nhiên, điều này mâu thuẫn với việc tổng của ba số bất kỳ trong chúng phải lớn hơn tổng của hai số còn lại. Do đó, giả sử a <= 4 không hợp lệ. Tương tự, ta có thể chứng minh với các giả sử a <= 3, a <= 2 và a <= 1. Kết quả cuối cùng là tất cả 5 số đều không nhỏ hơn 5.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Cách 1: Giả sử các số là a, b, c, d, e. Ta có thể giả sử a < b < c < d < e để thỏa mãn điều kiện số tự nhiên phân biệt. Một cách tổng quát, ta có a + b < a + c < a + d < a + e < b + c < b + d < b + e < c + d < c + e < d + e. Do đó, ta có a + d + e > a + e > a + b, a + c + e > a + e > a + b và a + c + d > a + d > a + b. Từ đó, ta có thể thấy rằng a > b. Tương tự, ta có e + c + a > b + c > b + d và e + d + a > b + d > b + c, từ đó suy ra e > c và e > d. Kết hợp với a > b, ta có kết quả cuối cùng là a > b > c > d > e. Vì a, b, c, d, e là số tự nhiên phân biệt, nên tất cả đều không nhỏ hơn 5.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Phương pháp giải:

Ta giả định ngược lại rằng có một số trong 5 số đó nhỏ hơn hoặc bằng 4. Vì có 5 số tự nhiên phân biệt, ta gọi số này là a và các số còn lại lần lượt là b, c, d, e.
Giả sử a ≤ 4, ta có các trường hợp sau:
- Nếu a = 1, ta có tổng 1 + b + c ≤ 9, tổng b + c + d > 8, tổng c + d + e > 8, tổng b + c + e > 8, tổng b + d + e > 8. Như vậy, tổng của một bộ 3 số bất kì trong 5 số này không lớn hơn tổng của 2 số còn lại.
- Tương tự, ta chứng minh quy luật trên đối với a = 2, 3, 4.
Như vậy, giả thiết ban đầu sai, tức là tất cả 5 số đều không nhỏ hơn 5.

Câu trả lời: Tất cả 5 số đều không nhỏ hơn 5.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 9
Câu hỏi Lớp 9

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.46266 sec| 2264.359 kb