Lớp 9
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Bảo Đức

Cho 1 viên kẽm vào 150ml dd HCl 0,3M  a. Tính khối lượng viên kẽm phản ứng vừa đủ với dung dịch trên b. Tính thể tích H2 sinh ra ( ở đktr) c. Nếu viên kẽm có khối lượng 19,5 gam phản ứng với lượng HCl trên thì khối lượng mối tạo thành là bao nhiêu?
Mình đang cảm thấy hơi bị mất phương hướng đây. Có ai có thể nhẹ nhàng hướng dẫn mình không? Làm ơn và cảm ơn rất nhiều!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

c. Ta đã tính được khối lượng Zn cần để phản ứng vừa đủ là 1,473 g. Nếu viên kẽm có khối lượng 19,5 g, khối lượng mối tạo thành sẽ là khối lượng viên kẽm trừ đi khối lượng Zn cần để phản ứng vừa đủ. Vậy khối lượng mối tạo thành là 19,5 - 1,473 = 18,027 g.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

b. Theo phương trình phản ứng: Zn + 2HCl -> ZnCl2 + H2, có thể thấy mỗi 1 mol Zn tạo ra 1 mol H2. Do đó, số mol H2 sinh ra là 0,0225 mol. Với điều kiện tiêu chuẩn (đktr), 1 mol H2 chiếm thể tích 22,4 lít. Vậy thể tích H2 sinh ra là 0,0225 x 22,4 = 0,504 lít (hoặc 504 ml).

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

a. Đầu tiên ta xác định số mol HCl trong dung dịch: mol HCl = C x V = 0,3 x 150/1000 = 0,045 mol. Theo phương trình phản ứng: Zn + 2HCl -> ZnCl2 + H2, có tỉ lệ 1 mol Zn tương ứng với 2 mol HCl. Vậy số mol Zn cần để phản ứng vừa đủ là 0,045/2 = 0,0225 mol. Để tính khối lượng Zn, ta dùng công thức m = n x M, trong đó n là số mol Zn, M là khối lượng mol của Zn. Với Zn, M = 65,38 g/mol, nên khối lượng Zn là 0,0225 x 65,38 = 1,473 g.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

\(Zn+2HCl\rightarrow ZnCl_2+H_2\\ n_{HCl}=0,3.0,15=0,045\left(mol\right)\\ n_{Zn}=n_{H_2}=\dfrac{0,045}{2}=0,0225\left(mol\right)\\ a,m_{Zn}=0,0225.65=1,4625\left(g\right)\\ b,V_{H_2\left(đktc\right)}=22,4.0,0225=0,504\left(l\right)\\ c,n_{Zn}=\dfrac{19,5}{65}=0,3\left(mol\right)\\ Vì:\dfrac{0,3}{1}>\dfrac{0,045}{2}\Rightarrow Zndư\\ \Rightarrow n_{ZnCl_2}=\dfrac{0,045}{2}=0,0225\left(mol\right)\\ m_{ZnCl_2}=0,0225.136=3,06\left(g\right)\)

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Cảm ơn Trả lời.
Câu hỏi Hóa học Lớp 9
Câu hỏi Lớp 9

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.46687 sec| 2245.664 kb