Lớp 8
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Huỳnh Ánh

Change these sentences into passive voice 1. Nobody has used this motor for a long time 2. I think i should tell everybody abou it 3. You need not type this letter 4. they began to build the house last year

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp để chuyển câu sang câu bị động trong Tiếng Anh như sau:

1. Đặt chủ từ của câu chính trạng từ (adverb)
2. Đặt động từ to be thích hợp (phù hợp với thì của câu gốc)
3. Sử dụng động từ chính của câu gốc ở dạng quá khứ phân từ (past participle)
4. Chuyển chủ từ của câu gốc thành từ, theo trật tự nguyên tắc trong câu bị động
5. Nếu câu gốc có tân ngữ, chuyển tân ngữ thành chủ từ của câu bị động bằng cách thêm giới từ "by" phía sau

Câu trả lời cho các câu hỏi trên là:

1. This motor hasn't been used for a long time by anybody.
This motor hasn't been used for a long time.

2. I think everybody should be told about it.
Everybody should be told about it.

3. This letter need not be typed by you.
This letter need not be typed.

4. The house was begun to be built last year.
The house was begun to be built last year.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.

This motor has not been used for a long time by anybody.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 8
Câu hỏi Lớp 8

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.75231 sec| 2233.281 kb