Lớp 8
60điểm
2 năm trước
!Lần đầu hỏi
Mát ter Ri

các bạn giúp mình bài này nhé : tks
Giải thích các hiện tượng ngữ pháp sau.
I see what you mean now. (Tại sao có now mà see và mean đều không chia ở HTTD? Trong câu này see và mean có nghĩa là gì?)
I think we should leave now. (Tại sao có now mà think không chia ở HTTD?)
Are you tasting my new sauce?
Yes, it tastes good.
(Tại sao cùng là một động từ taste mà trên chia HTTD, dưới chia HTĐ)

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:

1. Xác định hiện tượng ngữ pháp trong câu.
2. Tìm hiểu về ngữ pháp và nghĩa của từng động từ trong câu.
3. Giải thích sự chênh lệch giữa hình thức và nghĩa của động từ trong câu.

Câu trả lời:

1. "I see what you mean now":
- "I see": see là động từ trong HTTD, nhưng trong câu này, see không chia ở HTTD vì nó đang diễn tả một tình huống hiện tại, người nói đang rõ hiểu ý của người khác.
- "what you mean": mean là động từ trong HTTD, không chia ở HTTD vì nó đang diễn tả một ý kiến hoặc suy nghĩ của người nói.

2. "I think we should leave now":
- "I think": think là động từ trong HTTD, không chia ở HTTD vì nó đang diễn tả một ý kiến hoặc suy nghĩ của người nói.
- "we should leave now": should leave là cấu trúc động từ nguyên mẫu và trạng từ now để diễn tả một ý định hoặc đề xuất trong hiện tại.

3. "Are you tasting my new sauce? Yes, it tastes good":
- "Are you tasting": tasting là động từ trong HTĐ vì đang diễn tả một hành động đang xảy ra trong hiện tại.
- "Yes, it tastes good": tastes là động từ ở HTTD vì nó đang diễn tả một tính chất, sự trạng thái của một vật thể.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.

Trong câu “I think we should leave now”, từ “now” cũng là một phó từ chỉ thời gian và không ảnh hưởng đến việc chia ngôi thứ nhất số ít của động từ `think`. Trong câu này, `think` có nghĩa là nghĩ, suy nghĩ và `leave` có nghĩa là ra đi, đi khỏi.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Trong câu “I see what you mean now”, từ “now” không ảnh hưởng đến việc chia ngôi thứ ba số ít của động từ `see` và `mean` vì đó là một phó từ chỉ thời gian, không đòi hỏi chúng phải được chia ở hiện tại đơn. Trong câu này, `see` có nghĩa là nhìn thấy hoặc hiểu và `mean` có nghĩa là ý nghĩa, nghĩa của cái gì đó.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

The usage of different verb forms in the same sentence can sometimes be attributed to differences in subjects or time frames. In the given example, 'taste' is used in the present continuous form 'are tasting' because it refers to an ongoing action. On the other hand, 'tastes' is used in the simple present form to describe the general or permanent quality of the sauce. The verb forms are chosen based on the intended meaning and context of the sentence.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

In the question 'Are you tasting my new sauce?', the verb 'taste' is used in the present continuous form 'are tasting' to indicate an action happening at the moment of speaking. However, in the response 'Yes, it tastes good', the verb 'tastes' is in the simple present form. This difference in verb form is due to the change in subject. In the question, the subject is 'you', while in the response, the subject is 'it' referring to the sauce.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 8
Câu hỏi Lớp 8

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.46685 sec| 2261.484 kb