Lớp 11
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Thị Đức

Bằng pp hóa học hãy phân biệt các chất lỏng : a) Benzen , phenol , rượu benzylic , stiren , toluen b) Phenol , rượu n-propylic , glixerol

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

a)

Trích mẫu thử

Cho mẫu thử vào dung dịch brom

- mẫu thử tạo kết tủa : phenol

\(C_6H_5OH + 3Br_2 \to C_6H_2OHBr_3 + 3HBr\)

- mẫu thử nào làm nhạt màu là stiren, toluen. Gọi là nhóm 1.

\(C_6H_5CH=CH_2 + Br_2 \to C_6H_5CHBr-CH_2Br\\ C_6H_5CH_3 + Br_2 \xrightarrow{as} C_6H_5CH_2Br + HBr\)

- mẫu thử không hiện tượng : benzen, rượu benzylic. Gọi là nhóm 2.

Cho KMnO4 vào các mẫu thử nhóm 1 :

- mẫu thử làm mất màu : stiren

\(3C_6H_5CH=CH_2 + 2KMnO_4 + 4H_2O \to 3C_6H_5CH(OH)-CH_2OH + 2MnO_2 + 2KOH\)

- mẫu thử không hiện tượng : toluen

Cho Natri vào mẫu thử nhóm 2 :

- mẫu thử nào tạo khí : rượu benzylic

\(2C_6H_5CH_2OH + 2Na \to 2C_6H_5CH_2ONa + H_2\)

- mẫu thử không hiện tượng : benzen

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Hóa học Lớp 11
Câu hỏi Lớp 11

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.96300 sec| 2205.984 kb