Lớp 8
50điểm
2 năm trước
TRINHTRANG

Bài 1: Máy tính và chương trình máy tính
- Con người đã ra lệnh cho máy tính như thế nào
- Viết chương trình
- Chương trình và ngôn ngữ lập trình
Bài 2: Làm quen với CT và NNLT
- NNLT gồm những gì
- Từ khóa và tên
- Cấu trúc chung của chương trình
Bài 3: Chương trình máy tính và dữ liệu
- Dữ liệu và kiểu dữ liệu
- Các phép toán với dữ liệu kiểu số
- Các phép toán so sánh
- Giao tiếp người với máy tính
Bài 4: Sử dụng biến trong chương trình
- Biến là công cụ trong chương trình
- Khai báo biến
- Sử dụng biến trong chương trình
- Hằng
Bài 5: Từ bài toán đến chương trình
- Khái niệm về bài toán và thuật toán
Có ai ở đây không? Mình đang tìm cách giải quyết câu hỏi khó nhằn này. Bất cứ sự giúp đỡ nào cũng sẽ rất quý giá! Cảm ơn mọi người.

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:

1. Đọc kỹ câu hỏi và hiểu rõ yêu cầu của từng bài học.
2. Tìm tài liệu hoặc sách giáo trình liên quan đến nội dung của từng bài học.
3. Nghiên cứu và tìm hiểu nội dung từng bài học dựa trên tài liệu đã tìm thấy.
4. Ghi chép lại các kiến thức, quy tắc, công thức, ví dụ, và mô phỏng hoặc lời giải các bài tập liên quan.
5. Tự thử sức bằng cách làm các bài tập trong sách giáo trình hoặc tìm thêm bài tập trên mạng.
6. Nếu gặp khó khăn, tiếp tục tìm kiếm, hỏi đáp, và nghiên cứu thêm để hoàn thành câu trả lời cho câu hỏi.

Câu trả lời:

1. Bài 1: Máy tính và chương trình máy tính
- Con người đã ra lệnh cho máy tính bằng cách sử dụng ngôn ngữ lập trình để viết chương trình, sau đó chạy chương trình trên máy tính.
- Để viết chương trình, ta cần sử dụng một ngôn ngữ lập trình như Python, C++, Java, ...
- Chương trình máy tính là một tập hợp các câu lệnh được viết bằng ngôn ngữ lập trình, có chức năng thực hiện các tác vụ cụ thể trên máy tính.

2. Bài 2: Làm quen với CT và NNLT
- Ngôn ngữ lập trình (NNLT) là tập hợp các quy tắc và cú pháp để biểu diễn các chương trình máy tính.
- Từ khóa là các từ đặc biệt trong ngôn ngữ lập trình, có nghĩa đặc biệt và không thể sử dụng như tên biến.
- Tên biến là các từ mà chúng ta tự chọn để đặt tên cho các đối tượng như biến, hàm, lớp, ...
- Cấu trúc chung của một chương trình bao gồm phần khai báo và phần thân chương trình.

3. Bài 3: Chương trình máy tính và dữ liệu
- Dữ liệu là thông tin đầu vào hoặc đầu ra mà máy tính sử dụng hoặc sản xuất.
- Kiểu dữ liệu định nghĩa cách máy tính biểu diễn và xử lý các giá trị dữ liệu, ví dụ: số nguyên, số thực, chuỗi, ...
- Các phép toán với dữ liệu kiểu số bao gồm phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia, ...
- Các phép toán so sánh được sử dụng để so sánh các giá trị và trả về kết quả là True (đúng) hoặc False (sai).
- Giao tiếp người với máy tính được thực hiện thông qua giao diện người dùng (GUI) hoặc dòng lệnh.

4. Bài 4: Sử dụng biến trong chương trình
- Biến là công cụ để lưu trữ và thay đổi giá trị trong chương trình.
- Khai báo biến là việc xác định tên và kiểu dữ liệu của biến trước khi sử dụng.
- Sử dụng biến trong chương trình bao gồm gán giá trị cho biến, truy cập giá trị của biến và thực hiện các phép toán với biến.
- Hằng là một giá trị không thay đổi trong suốt quá trình chạy chương trình.

5. Bài 5: Từ bài toán đến chương trình
- Bài toán là một vấn đề cần giải quyết bằng một công thức hoặc quy trình nào đó.
- Thuật toán là một tập hợp các bước cụ thể để giải quyết bài toán.
- Chương trình là phiên bản đã được biến đổi của thuật toán thành ngôn ngữ lập trình, có thể thực hiện trên máy tính.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.

Bài 2: Làm quen với CT và NNLT
- NNLT (Ngôn ngữ lập trình) là tập hợp các quy tắc, cú pháp và từ vựng được sử dụng để viết chương trình. Một số ngôn ngữ lập trình phổ biến là C, C++, Java, Python, JavaScript,...
- Từ khóa và tên là các từ được xác định bởi ngôn ngữ lập trình, có ý nghĩa đặc biệt và không thể sử dụng để đặt tên biến hoặc hàm.
- Cấu trúc chung của chương trình bao gồm khai báo thư viện, khai báo biến, định nghĩa hàm chính và các hàm con, và khối lệnh để thực hiện các công việc cần thiết.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Bài 1: Máy tính và chương trình máy tính
- Máy tính là một thiết bị điện tử có khả năng thực hiện các phép tính số học và logic nhanh chóng. Chương trình máy tính là tập hợp các lệnh và chỉ thị được viết bằng ngôn ngữ lập trình để máy tính thực hiện một công việc cụ thể.
- Con người ra lệnh cho máy tính thông qua việc viết chương trình. Chương trình máy tính được viết sử dụng một ngôn ngữ lập trình như C, C++, Python,... Sau khi viết xong, chương trình được biên dịch hoặc thông dịch thành ngôn ngữ máy (binary) để máy tính có thể hiểu và thực hiện các lệnh đó.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Tin học Lớp 8
Câu hỏi Lớp 8

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.43872 sec| 2270.539 kb