Lớp 8
50điểm
2 năm trước
TRINHTRANG

Bài 1: Máy tính và chương trình máy tính
- Con người đã ra lệnh cho máy tính như thế nào
- Viết chương trình
- Chương trình và ngôn ngữ lập trình
Bài 2: Làm quen với CT và NNLT
- NNLT gồm những gì
- Từ khóa và tên
- Cấu trúc chung của chương trình
Bài 3: Chương trình máy tính và dữ liệu
- Dữ liệu và kiểu dữ liệu
- Các phép toán với dữ liệu kiểu số
- Các phép toán so sánh
- Giao tiếp người với máy tính
Bài 4: Sử dụng biến trong chương trình
- Biến là công cụ trong chương trình
- Khai báo biến
- Sử dụng biến trong chương trình
- Hằng
Bài 5: Từ bài toán đến chương trình
- Khái niệm về bài toán và thuật toán
Mọi người ạ, mình rất cần sự giúp đỡ của các Bạn để giải quyết câu hỏi này. Cám ơn các Bạn nhiều lắm!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:

1. Đọc kỹ câu hỏi và hiểu rõ nội dung của từng bài.
2. Tìm hiểu về máy tính, chương trình máy tính và cách con người ra lệnh cho máy tính. Có thể tìm thông tin trên sách giáo trình, sách tham khảo hoặc trên internet.
3. Tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình và các khái niệm cơ bản liên quan đến nó như từ khóa, tên biến và cấu trúc chung của chương trình. Có thể tìm hiểu từ sách giáo trình hoặc các nguồn tài liệu trực tuyến.
4. Tìm hiểu về dữ liệu, kiểu dữ liệu và các phép toán liên quan đến dữ liệu trong chương trình máy tính. Tìm hiểu về phép toán so sánh và giao tiếp giữa người dùng và máy tính. Có thể tìm hiểu từ sách giáo trình hoặc các nguồn tài liệu trực tuyến.
5. Tìm hiểu về biến và cách sử dụng biến trong chương trình. Tìm hiểu về khai báo biến, sử dụng biến trong chương trình và khái niệm về hằng. Có thể tìm hiểu từ sách giáo trình hoặc các nguồn tài liệu trực tuyến.
6. Tìm hiểu về khái niệm bài toán và thuật toán. Hiểu cách chuyển từ bài toán thành chương trình máy tính. Có thể tìm hiểu từ sách giáo trình hoặc các nguồn tài liệu trực tuyến.

Câu trả lời:

Bài 1: Con người ra lệnh cho máy tính bằng cách sử dụng ngôn ngữ lập trình. Máy tính sẽ thực hiện các lệnh được viết trong chương trình theo thứ tự từ trên xuống dưới. Việc viết chương trình yêu cầu người lập trình biết cách sử dụng các từ khóa và tên biến, cấu trúc chung của chương trình.

Bài 2: Ngôn ngữ lập trình (NNLT) là tập hợp các quy tắc và cú pháp để giao tiếp với máy tính. Đây là cách mà con người sử dụng để viết chương trình và truyền đạt ý nghĩa cho máy tính. Từ khóa và tên biến định nghĩa các thành phần của chương trình. Cấu trúc chung của chương trình bao gồm các phần như khai báo biến, lệnh điều khiển, vòng lặp và hàm.

Bài 3: Dữ liệu là thông tin được nhập vào hoặc được máy tính xử lý. Kiểu dữ liệu xác định loại dữ liệu mà máy tính có thể xử lý và các phép toán liên quan. Các phép toán số như cộng, trừ, nhân, chia và phép toán so sánh như lớn hơn, nhỏ hơn, bằng nhau được sử dụng trong chương trình. Giao tiếp giữa người dùng và máy tính thường được thực hiện qua màn hình và bàn phím.

Bài 4: Biến là công cụ để lưu trữ và xử lý dữ liệu trong chương trình. Người lập trình cần khai báo biến trước khi sử dụng. Biến có thể được sử dụng để lưu trữ các giá trị tạm thời và thay đổi trong quá trình chương trình chạy. Hằng là một giá trị cố định không thay đổi trong suốt quá trình chương trình chạy.

Bài 5: Bài toán là một vấn đề cần giải quyết bằng cách sử dụng thuật toán. Thuật toán là một loạt các bước có thứ tự giúp giải quyết bài toán. Chương trình máy tính được xây*** dựa trên thuật toán đã được thiết kế để giải quyết bài toán đó. Việc chuyển từ bài toán sang chương trình yêu cầu người lập trình hiểu rõ về vấn đề và tìm ra cách giải quyết phù hợp.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.
Câu hỏi Tin học Lớp 8
Câu hỏi Lớp 8

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.55371 sec| 2262.539 kb