Lớp 8
50điểm
2 năm trước
TRINHTRANG

Bài 1: Máy tính và chương trình máy tính
- Con người đã ra lệnh cho máy tính như thế nào
- Viết chương trình
- Chương trình và ngôn ngữ lập trình
Bài 2: Làm quen với CT và NNLT
- NNLT gồm những gì
- Từ khóa và tên
- Cấu trúc chung của chương trình
Bài 3: Chương trình máy tính và dữ liệu
- Dữ liệu và kiểu dữ liệu
- Các phép toán với dữ liệu kiểu số
- Các phép toán so sánh
- Giao tiếp người với máy tính
Bài 4: Sử dụng biến trong chương trình
- Biến là công cụ trong chương trình
- Khai báo biến
- Sử dụng biến trong chương trình
- Hằng
Bài 5: Từ bài toán đến chương trình
- Khái niệm về bài toán và thuật toán
Xin chào các Bạn, mình đang gặp một chút rắc rối ở đây và thực sự cần sự hỗ trợ. Mọi người có thể dành chút thời gian để giúp mình giải quyết vấn đề này được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:

1. Đọc hiểu câu hỏi: Đầu tiên, đọc kỹ câu hỏi và hiểu rõ nội dung câu hỏi.

2. Nghiên cứu chương trình tin học lớp 8: Tiếp theo, nghiên cứu chương trình học của môn tin học lớp 8 và tìm hiểu về các khái niệm và kiến thức liên quan đến câu hỏi.

3. Tìm kiếm thông tin: Nếu không có đầy đủ thông tin trong chương trình học, tìm kiếm các nguồn thông tin phụ trợ như sách giáo trình, tài liệu tham khảo hoặc trang web tin học để hiểu rõ hơn về nội dung câu hỏi.

4. Lập kế hoạch trả lời: Dựa vào kiến thức đã nghiên cứu, lập kế hoạch trả lời câu hỏi theo từng bài hoặc từng mục tiêu trong chương trình học.

5. Viết câu trả lời: Sử dụng ngôn ngữ và cấu trúc câu phù hợp, viết câu trả lời cho từng phần trong câu hỏi. Trình bày câu trả lời rõ ràng, logic và dễ hiểu.

Câu trả lời:

Bài 1:
- Máy tính là một thiết bị có khả năng thực hiện các phép tính toán và xử lý thông tin.
- Con người ra lệnh cho máy tính thông qua việc viết và chạy các chương trình máy tính.
- Viết chương trình là quá trình sử dụng ngôn ngữ lập trình để tạo ra một loạt các lệnh và chỉ thị cho máy tính thực hiện.

Bài 2:
- NNLT (Ngôn ngữ lập trình) là một hệ thống các ký hiệu và quy tắc được sử dụng để viết chương trình máy tính.
- Từ khóa và tên là các từ hoặc cụm từ có ý nghĩa đặc biệt trong ngôn ngữ lập trình. Ví dụ: for, if, else,...
- Cấu trúc chung của chương trình gồm phần khai báo, phần xử lý và phần kết quả.

Bài 3:
- Dữ liệu là thông tin đầu vào cho chương trình máy tính.
- Kiểu dữ liệu là cách xác định và đặc tả loại dữ liệu mà chương trình có thể lưu trữ và xử lý.
- Các phép toán với dữ liệu kiểu số bao gồm các phép cộng, trừ, nhân, chia,...
- Các phép toán so sánh dùng để so sánh giá trị của các biến hoặc dữ liệu.
- Giao tiếp người với máy tính thông qua việc nhập và xuất dữ liệu.

Bài 4:
- Biến là một vùng bộ nhớ được dùng để lưu trữ giá trị và có thể thay đổi trong quá trình chạy của chương trình.
- Khai báo biến là việc xác định tên biến và kiểu dữ liệu tương ứng.
- Sử dụng biến trong chương trình thông qua việc gán giá trị cho biến và sử dụng biến trong các phép toán hoặc câu lệnh.
- Hằng là một giá trị không thay đổi trong suốt quá trình chạy của chương trình.

Bài 5:
- Bài toán là một vấn đề hoặc tình huống cần giải quyết.
- Thuật toán là một quy trình hay tập hợp các bước cụ thể để giải quyết một bài toán.
- Viết chương trình là áp dụng thuật toán vào ngôn ngữ lập trình để giải quyết bài toán đó.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.

Phương pháp làm:
1. Đọc kỹ nội dung và hiểu ý chính của mỗi bài.
2. Tìm kiếm thông tin từ sách giáo trình, sách tham khảo hoặc trang web tin học để tìm hiểu về các khái niệm, nguyên tắc, quy trình liên quan đến từng bài.
3. Nếu không có thông tin đầy đủ từ sách giáo trình hoặc nguồn tham khảo khác, cân nhắc việc tham khảo trực tuyến từ các trang web chuyên về tin học hoặc tìm bài giảng trên YouTube.
4. Ghi chép lại những điểm quan trọng, ví dụ và ví dụ thực tế liên quan để tăng hiểu biết và áp dụng cho câu trả lời.

Câu trả lời:
1. Để ra lệnh cho máy tính, con người sử dụng chương trình máy tính thông qua việc viết code bằng ngôn ngữ lập trình. Chương trình được viết bằng ngôn ngữ lập trình sẽ chứa các lệnh mà máy tính có thể hiểu và thực hiện.
2. Ngôn ngữ lập trình là một tập hợp các quy tắc và cú pháp để viết chương trình. Các ngôn ngữ lập trình bao gồm các từ khóa và tên, như các từ và thuật ngữ đặc biệt đã được xác định trước để sử dụng trong ngôn ngữ lập trình cụ thể. Cấu trúc chung của một chương trình bao gồm khối lệnh, hàm và thủ tục để thực hiện một nhiệm vụ cụ thể.
3. Dữ liệu trong chương trình máy tính được chia thành các kiểu dữ liệu khác nhau, bao gồm kiểu số, kiểu chuỗi, kiểu logic và kiểu khác. Các phép toán với dữ liệu kiểu số bao gồm các phép toán số học và phép toán so sánh để so sánh giá trị của hai biến hoặc hằng số.
4. Biến là một công cụ được sử dụng trong chương trình để lưu trữ và thao tác với dữ liệu. Trước khi sử dụng biến, chúng ta cần khai báo biến bằng cách định nghĩa tên biến và kiểu dữ liệu tương ứng. Sau đó, ta có thể sử dụng biến trong chương trình bằng cách gán giá trị cho biến hoặc sử dụng giá trị của biến trong các phép toán và lệnh khác.
5. Khi giải quyết một bài toán, chúng ta cần xác định yêu cầu và các điều kiện của bài toán, sau đó tạo thuật toán để giải quyết bài toán đó. Sau khi có thuật toán, ta có thể viết chương trình sử dụng ngôn ngữ lập trình để thực hiện các bước trong thuật toán và đạt được kết quả mong muốn.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.

Phương pháp làm:

1. Đọc và hiểu câu hỏi: Đầu tiên, đọc và hiểu câu hỏi để xác định mục tiêu và yêu cầu của nó.

2. Nghiên cứu nội dung: Tìm hiểu về máy tính, chương trình máy tính và ngôn ngữ lập trình. Tìm hiểu về cấu trúc chung của chương trình và các phép toán cơ bản trong lập trình.

3. Tổ chức thông tin: Tổ chức những thông tin đã nghiên cứu thành từng phần con tương ứng với từng câu hỏi.

4. Trình bày câu trả lời: Viết câu trả lời cho mỗi câu hỏi, sử dụng những thông tin đã tổ chức để trình bày một cách logic và rõ ràng.

Câu trả lời cho câu hỏi trên:

Bài 1: Máy tính và chương trình máy tính
- Người dùng ra lệnh cho máy tính thông qua việc gõ lệnh hoặc sử dụng giao diện người dùng.
- Chương trình máy tính là tập hợp các lệnh, được viết bằng ngôn ngữ lập trình, để cho máy tính thực hiện các nhiệm vụ cụ thể.
- Viết chương trình bằng ngôn ngữ lập trình: Lựa chọn một ngôn ngữ lập trình phù hợp, mở trình biên dịch hoặc trình thông dịch, viết và lưu chương trình vào tệp tin và thực thi chương trình.

Bài 2: Làm quen với CT và NNLT
- Ngôn ngữ lập trình (NNLT) bao gồm các quy tắc và cú pháp để viết chương trình.
- Từ khóa là các từ có ý nghĩa đặc biệt trong NNLT, không thể sử dụng làm tên biến hay tên hàm.
- Cấu trúc chung của một chương trình bao gồm phần khai báo, phần chương trình chính và phần kết thúc.

Bài 3: Chương trình máy tính và dữ liệu
- Dữ liệu là thông tin đầu vào cho chương trình và có thể được lưu trữ dưới nhiều dạng khác nhau, chẳng hạn như số, văn bản, hình ảnh, âm thanh,..
- Kiểu dữ liệu xác định định dạng và phạm vi của dữ liệu.
- Các phép toán với dữ liệu kiểu số bao gồm: cộng, trừ, nhân, chia, lấy phần dư,..
- Các phép toán so sánh so sánh giữa các dữ liệu số, bao gồm như: bằng, không bằng, lớn hơn, nhỏ hơn, lớn hơn bằng, nhỏ hơn bằng.
- Giao tiếp người với máy tính xảy ra thông qua việc nhập dữ liệu từ người dùng và hiển thị kết quả cho người dùng.

Bài 4: Sử dụng biến trong chương trình
- Biến là một vùng lưu trữ được gán một tên và chứa một giá trị có thể thay đổi trong quá trình chương trình chạy.
- Khai báo biến là việc xác định tên và kiểu dữ liệu của biến.
- Sử dụng biến trong chương trình bao gồm việc gán giá trị cho biến, sử dụng biến trong các phép toán và truy xuất giá trị từ biến.
- Hằng là biến có giá trị không thay đổi trong suốt quá trình chương trình chạy.

Bài 5: Từ bài toán đến chương trình
- Bài toán là một vấn đề được đưa ra và được giải quyết bằng thuật toán.
- Thuật toán là một chuỗi các bước giải quyết vấn đề, có thể được biểu diễn bằng các lệnh trong chương trình.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.

Phương pháp làm:

1. Đọc và hiểu câu hỏi: Đầu tiên, đọc câu hỏi và hiểu rõ ý đồ và nội dung của nó. Để làm được điều này, cần đọc kỹ từng câu và nhìn vào các từ khóa quan trọng.

2. Nghiên cứu nội dung: Sau khi hiểu câu hỏi, nên tìm hiểu nội dung liên quan bằng cách đọc sách giáo trình, tìm kiếm trên Internet hoặc tìm hiểu với giáo viên hoặc người có kinh nghiệm.

3. Tóm tắt nội dung: Sau khi đã nghiên cứu, tiến hành tóm tắt nội dung quan trọng và ghi lại một cách ngắn gọn và dễ hiểu.

4. Chọn cách làm: Dựa vào nội dung đã tóm tắt, có thể lựa chọn một hoặc nhiều cách tiếp cận để trả lời câu hỏi, ví dụ như viết một bài tóm tắt, làm một bài giải thuật, tạo một bài thuyết trình, sử dụng ví dụ cụ thể...

5. Trả lời câu hỏi: Tiến hành trả lời câu hỏi bằng cách sử dụng phương pháp đã chọn. Câu trả lời nên rõ ràng, súc tích và dễ hiểu.

Câu trả lời cho câu hỏi trên:

Bài 1: Máy tính và chương trình máy tính - Con người đã ra lệnh cho máy tính như thế nào - Viết chương trình - Chương trình và ngôn ngữ lập trình

Câu trả lời:
- Máy tính là một thiết bị điện tử được dùng để xử lý thông tin, tính toán và thực hiện các tác vụ theo lời chỉ thị của con người.
- Để ra lệnh cho máy tính, con người sử dụng ngôn ngữ lập trình, một phương ngôn ngữ đặc biệt dùng để viết chương trình. Con người sẽ viết các câu lệnh thông qua ngôn ngữ lập trình để máy tính hiểu và thực hiện.
- Chương trình máy tính là một tập hợp các câu lệnh được viết bằng ngôn ngữ lập trình nhằm thực hiện một tác vụ cụ thể trên máy tính.
- Có rất nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau, ví dụ như Python, C++, Java, JavaScript,... Mỗi ngôn ngữ có các cú pháp và cấu trúc khác nhau, nhưng mục đích chung của chúng là giúp con người và máy tính giao tiếp và thực hiện công việc cụ thể.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.

Viết chương trình đòi hỏi người lập trình phải hiểu được yêu cầu của bài toán, phân tích, thiết kế thuật toán, và sử dụng ngôn ngữ lập trình để mã hoá thuật toán thành mã máy mà máy tính có thể hiểu và thực thi.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Tin học Lớp 8
Câu hỏi Lớp 8

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.54563 sec| 2286.539 kb