Lớp 8
60điểm
2 năm trước
TRINHTRANG

Bài 1: Máy tính và chương trình máy tính
- Con người đã ra lệnh cho máy tính như thế nào
- Viết chương trình
- Chương trình và ngôn ngữ lập trình
Bài 2: Làm quen với CT và NNLT
- NNLT gồm những gì
- Từ khóa và tên
- Cấu trúc chung của chương trình
Bài 3: Chương trình máy tính và dữ liệu
- Dữ liệu và kiểu dữ liệu
- Các phép toán với dữ liệu kiểu số
- Các phép toán so sánh
- Giao tiếp người với máy tính
Bài 4: Sử dụng biến trong chương trình
- Biến là công cụ trong chương trình
- Khai báo biến
- Sử dụng biến trong chương trình
- Hằng
Bài 5: Từ bài toán đến chương trình
- Khái niệm về bài toán và thuật toán
Có vẻ như mình đã gặp bế tắc rồi. Mọi người có thể dành chút thời gian để giúp đỡ mình không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm của tôi sẽ bao gồm các bước sau:

1. Đọc và hiểu câu hỏi: Đầu tiên, tôi sẽ đọc và hiểu câu hỏi đề bài đưa ra. Tìm hiểu về các khái niệm và nội dung liên quan đến câu hỏi.

2. Nghiên cứu và tìm hiểu: Tôi sẽ tìm hiểu về nội dung của từng bài trong câu hỏi, như máy tính và chương trình máy tính, ngôn ngữ lập trình, dữ liệu và kiểu dữ liệu, sử dụng biến và khái niệm về bài toán và thuật toán. Tôi có thể tham khảo sách giáo trình, tài liệu trực tuyến hoặc tìm kiếm thông tin từ các nguồn đáng tin cậy.

3. Tìm hiểu các phương pháp và quy trình làm việc: Tôi sẽ tìm hiểu về các phương pháp và quy trình làm việc liên quan đến các nội dung cụ thể trong câu hỏi, như viết chương trình, sử dụng biến và cấu trúc chung của chương trình.

4. Tổ chức và trình bày câu trả lời: Tôi sẽ tổ chức và trình bày câu trả lời dựa trên kiến thức đã nghiên cứu và hiểu được. Tôi có thể viết câu trả lời bằng cách tóm tắt và diễn đạt theo cách của riêng mình hoặc sử dụng các nguồn tham khảo để trình bày rõ ràng và logic.

Câu trả lời cho câu hỏi trên:

Bài 1: Máy tính và chương trình máy tính:
- Con người đã ra lệnh cho máy tính bằng cách sử dụng ngôn ngữ lập trình để viết chương trình.
- Viết chương trình là quá trình tạo ra một tập hợp các lệnh và chỉ thị để máy tính thực hiện một nhiệm vụ cụ thể.
- Chương trình là một tập hợp các lệnh thực hiện một tác vụ cụ thể trên máy tính.

Bài 2: Làm quen với CT và NNLT:
- NNLT là viết tắt của Ngôn ngữ Lập trình và bao gồm một tập hợp các từ khóa và tên cụ thể để viết chương trình.
- Từ khóa là các từ được đặc biệt để chỉ các lệnh hoặc chức năng trong ngôn ngữ lập trình.
- Tên là các từ mà người dùng sử dụng để định danh cho biến, hàm, lớp, v.v.
- Cấu trúc chung của một chương trình bao gồm khai báo biến, khởi tạo và thực hiện các lệnh và có thể bao gồm cấu trúc điều khiển như điều kiện và vòng lặp.

Bài 3: Chương trình máy tính và dữ liệu:
- Dữ liệu là thông tin được sử dụng và xử lý trong một chương trình máy tính.
- Kiểu dữ liệu xác định loại dữ liệu mà một biến hoặc đối tượng có thể chứa và hiểu.
- Các phép toán với dữ liệu kiểu số bao gồm cộng, trừ, nhân, chia v.v.
- Các phép toán so sánh được sử dụng để so sánh giá trị của các biến hoặc đối tượng.
- Giao tiếp người với máy tính là quá trình trao đổi thông tin giữa người dùng và máy tính thông qua giao diện và các lệnh đơn giản.

Bài 4: Sử dụng biến trong chương trình:
- Biến là công cụ được sử dụng trong chương trình để lưu trữ và đại diện cho giá trị hoặc thông tin.
- Khai báo biến là quá trình định nghĩa biến và chỉ định kiểu dữ liệu của biến.
- Sử dụng biến trong chương trình bao gồm gán giá trị cho biến và thực hiện các phép toán hoặc tác động lên biến.
- Hằng là một kiểu biến đặc biệt có giá trị không thay đổi và không thể thay đổi trong suốt thời gian chạy của chương trình.

Bài 5: Từ bài toán đến chương trình:
- Khái niệm về bài toán là một vấn đề hoặc tình huống mà cần giải quyết trong chương trình.
- Thuật toán là một quy trình hoặc bước-by-bước giải pháp cho bài toán.
- Viết chương trình bao gồm biến đổi thuật toán thành mã nguồn có thể thực thi trên máy tính.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.

Câu hỏi 3: Chương trình máy tính và dữ liệu - Dữ liệu trong chương trình là thông tin đầu vào và đầu ra được xử lý bởi máy tính. Kiểu dữ liệu định nghĩa các loại dữ liệu mà chương trình có thể sử dụng, ví dụ như kiểu số nguyên, kiểu số thực, kiểu chuỗi. Các phép toán với dữ liệu kiểu số bao gồm cộng, trừ, nhân, chia. Các phép toán so sánh được sử dụng để so sánh giá trị của các biến hoặc dữ liệu. Giao tiếp người với máy tính được thực hiện thông qua các giao diện, ví dụ như bàn phím, chuột, màn hình hiển thị.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Câu hỏi 2: Làm quen với CT và NNLT - Ngôn ngữ lập trình (NNLT) là một tập hợp các quy tắc và cấu trúc được sử dụng để viết chương trình. Một số ngôn ngữ lập trình phổ biến như Python, Java, C++. Từ khóa là các từ có ý nghĩa đặc biệt trong ngôn ngữ lập trình, ví dụ như 'if', 'else', 'for', 'while'. Tên là những từ do chương trình viên tự đặt để đặt tên cho biến, hàm hoặc lớp trong chương trình.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Câu hỏi 1: Máy tính và chương trình máy tính - Máy tính thực hiện các lệnh từ con người thông qua ngôn ngữ lập trình. Con người sử dụng ngôn ngữ lập trình để viết chương trình, đưa ra các lệnh cụ thể cho máy tính thực hiện. Máy tính thực hiện chương trình bằng cách đọc và thực hiện các câu lệnh được viết trong ngôn ngữ lập trình đó.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Bài 4: Sử dụng biến trong chương trình - Biến là một vùng bộ nhớ được dùng để lưu trữ và thay đổi giá trị trong quá trình thực thi chương trình. Khai báo biến là việc đặt tên và xác định kiểu dữ liệu cho biến. Biến có thể được sử dụng trong chương trình bằng cách gán giá trị cho nó và tham chiếu đến giá trị của biến trong các phép toán và lệnh khác. Hằng là một biến có giá trị không thay đổi trong suốt quá trình chạy của chương trình.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Tin học Lớp 8
Câu hỏi Lớp 8

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.48166 sec| 2274.539 kb