Lớp 8
60điểm
2 năm trước
TRINHTRANG

Bài 1: Máy tính và chương trình máy tính
- Con người đã ra lệnh cho máy tính như thế nào
- Viết chương trình
- Chương trình và ngôn ngữ lập trình
Bài 2: Làm quen với CT và NNLT
- NNLT gồm những gì
- Từ khóa và tên
- Cấu trúc chung của chương trình
Bài 3: Chương trình máy tính và dữ liệu
- Dữ liệu và kiểu dữ liệu
- Các phép toán với dữ liệu kiểu số
- Các phép toán so sánh
- Giao tiếp người với máy tính
Bài 4: Sử dụng biến trong chương trình
- Biến là công cụ trong chương trình
- Khai báo biến
- Sử dụng biến trong chương trình
- Hằng
Bài 5: Từ bài toán đến chương trình
- Khái niệm về bài toán và thuật toán
Xin chào, mình cần sự trợ giúp của các Bạn! Ai có kinh nghiệm về vấn đề này không, có thể hướng dẫn mình một chút?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:

1. Tìm hiểu nội dung câu hỏi bằng cách đọc và hiểu các từ khóa trong từng câu hỏi.
2. Tìm kiếm thông tin liên quan đến từng chủ đề trong câu hỏi, có thể thông qua sách giáo trình, tìm kiếm trên internet hoặc tham khảo nguồn tài liệu khác.
3. Tổ chức thông tin và đưa ra câu trả lời cho mỗi câu hỏi, sử dụng ngôn ngữ và cách diễn đạt rõ ràng, dễ hiểu.
4. Nếu có nhiều cách làm, cân nhắc và đưa ra tất cả cách mà bạn biết.
5. Cuối cùng, sau khi hoàn thành câu trả lời cho từng câu hỏi, đọc lại và kiểm tra lại tính đúng đắn và đầy đủ của câu trả lời.

Câu trả lời cho câu hỏi trên:

Bài 1: Máy tính và chương trình máy tính
- Con người đã ra lệnh cho máy tính thông qua việc viết chương trình. Chương trình là một tập hợp các câu lệnh hay các dòng mã mà máy tính có thể hiểu và thực hiện theo đúng thứ tự được xác định trước.
- Viết chương trình bằng ngôn ngữ lập trình, ngôn ngữ lập trình là các quy tắc và cú pháp dùng để viết chương trình. Có nhiều ngôn ngữ lập trình như Python, C++, Java.
- Chương trình và ngôn ngữ lập trình đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra các ứng dụng và công cụ trên máy tính.

Bài 2: Làm quen với CT và NNLT
- Ngôn ngữ lập trình (NNLT) là một tập các quy tắc và cú pháp được sử dụng để viết chương trình.
- Có nhiều từ khóa và tên trong ngôn ngữ lập trình, chúng đại diện cho các câu lệnh hay các phần tử trong chương trình.
- Cấu trúc chung của chương trình gồm khai báo, câu lệnh điều khiển và kết quả đầu ra.

Bài 3: Chương trình máy tính và dữ liệu
- Dữ liệu là thông tin số học, văn bản, hình ảnh, âm thanh, video, v.v. có thể được máy tính xử lý.
- Kiểu dữ liệu là cách chúng ta mô tả và định nghĩa dữ liệu, ví dụ: số nguyên, số thực, chuỗi, v.v.
- Các phép toán với dữ liệu kiểu số bao gồm phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia, phép chia lấy dư.
- Các phép toán so sánh so sánh giá trị của hai số để kiểm tra điều kiện và đưa ra kết quả là True (đúng) hoặc False (sai).
- Giao tiếp giữa người và máy tính thông qua nhập liệu và hiển thị kết quả.

Bài 4: Sử dụng biến trong chương trình
- Biến là một vùng bộ nhớ được dùng để lưu trữ giá trị dữ liệu trong chương trình.
- Khai báo biến là việc xác định tên biến và kiểu dữ liệu tương ứng.
- Sử dụng biến trong chương trình bằng cách gán giá trị cho biến và sử dụng giá trị đó trong các câu lệnh khác.
- Hằng là một biến có giá trị không thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình.

Bài 5: Từ bài toán đến chương trình
- Bài toán là một vấn đề cần giải quyết bằng cách sử dụng máy tính.
- Thuật toán là một bước-by-bước giải pháp cho bài toán.
- Từ bài toán và thuật toán, chúng ta có thể xây*** chương trình để giải quyết bài toán đó.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.

Bài 4: Sử dụng biến trong chương trình - Biến là công cụ trong chương trình để lưu trữ và xử lý các giá trị. Đầu tiên, chúng ta cần khai báo biến bằng cách đặt tên biến và xác định kiểu dữ liệu của biến. Sau đó, biến có thể được sử dụng để lưu trữ các giá trị và thực hiện các phép toán. Hằng là một loại biến có giá trị không thay đổi và được khai báo một lần duy nhất trong chương trình.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Bài 3: Chương trình máy tính và dữ liệu - Dữ liệu là thông tin được sử dụng và xử lý trong chương trình máy tính. Có nhiều kiểu dữ liệu khác nhau như số nguyên, số thực, chuỗi ký tự,... Để thực hiện các phép toán với dữ liệu kiểu số, chúng ta có thể sử dụng các phép toán cộng, trừ, nhân, chia. Các phép toán so sánh được sử dụng để so sánh giá trị của các biến. Giao tiếp giữa người với máy tính thường được thực hiện thông qua giao diện đồ họa hoặc giao diện dòng lệnh.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Bài 2: Làm quen với CT và NNLT - NNLT là viết tắt của Ngôn Ngữ Lập Trình. Một ngôn ngữ lập trình là một tập hợp các quy tắc và cú pháp dùng để viết chương trình. Mỗi ngôn ngữ lập trình có những từ khóa và tên riêng để định nghĩa các biến và thực hiện các lệnh. Cấu trúc chung của một chương trình bao gồm khai báo biến, lệnh điều khiển và các cấu trúc điều kiện.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Bài 1: Máy tính và chương trình máy tính - Con người đã ra lệnh cho máy tính như thế nào - Máy tính được điều khiển bằng cách sử dụng chương trình. Chương trình là một tập hợp các lệnh được viết theo một ngôn ngữ lập trình cụ thể. Con người sẽ viết các lệnh này trong một tệp tin và sau đó chương trình này sẽ được chạy trên máy tính để thực hiện các nhiệm vụ cần thiết.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Tin học Lớp 8
Câu hỏi Lớp 8

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.45178 sec| 2270.539 kb