Lớp 10
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Văn Đạt

8. Complete the sentences with a modal verb followed by a passive infinitive. Use the words in brackets. (Hoàn thành các câu với một động từ khuyết thiếu theo sau bởi một nguyên thể bị động. Sử dụng các từ trong ngoặc.) 1. During lessons, your mobile phone _____ in your bag. (must / leave)  2. Meat _____ right through. (need / cook)  3. School uniforms _____ on the school trip. (not need / wear)  4. Books ____ out of the library. (must not / take)  

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:

Để hoàn thành câu, ta cần sử dụng động từ khuyết thiếu (modal verb) kết hợp với dạng nguyên thể bị động (passive infinitive) của động từ trong ngoặc. Dạng nguyên thể bị động của một động từ bao gồm "to be" + V3 (quá khứ phân từ của động từ). Động từ khuyết thiếu (modal verb) được sử dụng phải thích hợp với nghĩa của câu.

Câu trả lời:

1. During lessons, your mobile phone must be left in your bag. (Trong giờ học, điện thoại di động của bạn phải để trong túi.)

2. Meat needs to be cooked right through. (Thịt cần được nấu chín đều.)

3. School uniforms do not need to be worn on the school trip. (Không cần phải mặc đồng phục trường học trong chuyến đi cắm trại.)

4. Books must not be taken out of the library. (Sách không được mang ra khỏi thư viện.)

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 10
Câu hỏi Lớp 10

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.26076 sec| 2236.336 kb