Lớp 9
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Phạm Đăng Việt

7. He must go now A. He wishes he doesn't go now B. He wishes he won't go now C. He wishes he didn't have to go now D. He wishes he hadn't to go now Chọn đáp án nào ạ?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm: Đầu tiên, chúng ta cần hiểu ý nghĩa của câu gốc "He must go now". Câu này diễn đạt ý nghĩa "Anh ta phải đi ngay bây giờ." Để biểu đạt mong muốn, chúng ta sử dụng cấu trúc "He wishes (that) + S + V (simple past)". Với câu gốc này, chúng ta sẽ biến đổi "go" thành dạng quá khứ đơn là "went" và thêm "didn't have to" để diễn đạt ý nghĩa không muốn phải đi. Vì vậy, đáp án đúng sẽ là:

C. He wishes he didn't have to go now.

Hoặc chúng ta cũng có thể sử dụng cấu trúc "He wishes (that) + S + wouldn't + V" để diễn đạt ý nghĩa mong muốn người khác không làm điều gì đó. Với câu gốc này, chúng ta sẽ biến đổi "go" thành dạng quá khứ đơn là "went". Vì vậy, đáp án đúng thứ hai sẽ là:

B. He wishes he wouldn't go now.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.

Option C is the correct answer. He wishes he didn't have to go now.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

7. He must go now

A. He wishes he doesn't go now

B. He wishes he won't go now

C. He wishes he didn't have to go now

D. He wishes he hadn't to go now

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Cảm ơn Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 9
Câu hỏi Lớp 9

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.51296 sec| 2257.125 kb