Lớp 12
10điểm
2 năm trước
Dương VIP

550 vạn quân là có bao nhiu người
Mình biết là mình đang yêu cầu lớn, nhưng có Bạn nào đó có thể nhận lời cứu nguy giúp mình trả lời câu hỏi này không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải câu hỏi trên, ta cần tìm số người tương ứng với 550 vạn quân.

Phương pháp giải 1:
- Với câu hỏi trên, ta biết 1 vạn quân tương đương với 10 ngàn người (1 vạn = 10 ngàn).
- Vậy 550 vạn quân tương đương với 550 x 10 ngàn người = 5500 ngàn người.
- Giải tiếp, 1 ngàn người tương đương với 1000 người (1 ngàn = 1000).
- Vậy 5500 ngàn người tương đương với 5500 x 1000 = 5,500,000 người.

Phương pháp giải 2:
- Với câu hỏi trên, ta biết 1 vạn quân tương đương với 10000 người (1 vạn = 10000).
- Vậy 550 vạn quân tương đương với 550 x 10000 người = 5,500,000 người.

Vậy câu trả lời cho câu hỏi "550 vạn quân là có bao nhiêu người" là 5,500,000 người.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.

Để tìm số người từ số quân, chúng ta nhân số quân với một hệ số chuyển đổi. Ví dụ, 1 vạn quân tương đương với 10^4 người. Vậy 550 vạn quân tương đương với 550 x 10^4 người, hay 5,500,000 người.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

550 vạn quân có nghĩa là 550 x 10^5 người. Vậy có 550,000,000 người.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 12
Câu hỏi Lớp 12

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.45607 sec| 2239.047 kb