Lớp 7
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Đăng Hạnh

34.  My husband spends far more time helping our three kids ________ homework and studying for tests than I do.      A. on                                  B. to                            C. with                        D. in 35.  My husband and I take turns cleaning ________ the kitchen depending ________ who gets home from work earlier. A. away / to                       B. from / in                 C. up / on                    D. with / for 36.  The efforts for the advancement of women have resulted ________ several respectively achievement in women's life and work. A. at                                  B. with                        C. for                           D. in 37.  The small white flowers are my favorite. They give off a wonderful honey smell that scents the entire garden. A. release                          B. stop                         C. end                          D. melt 38.  I couldn't make out what he had talked about because I was not used to his accent. A. stand                             B. understand C. write                       D. interrupt 39.  I'm sorry. I didn't mean to interrupt you. Please, go on and finish what you were saying. A. talk                               B. quit                         C. continue                  D. stop 40.  The firefighters fought the blaze while the crowd was looking on it. A. blowing                        B. watering                 C. preventing              D. Watching cần gấp :>  
Mọi người ơi, mình đang bí câu này quá, có ai có thể chỉ cho mình cách giải quyết không? Mình sẽ biết ơn lắm!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:
1. Đọc kỹ câu hỏi và hiểu ý đề bài.
2. Xác định từ khóa trong câu hỏi.
3. Đọc hiểu các câu trước và sau câu hỏi để tìm hiểu ngữ cảnh.
4. Dựa vào ngữ cảnh và kiến thức ngữ pháp, chọn đáp án phù hợp.

Đáp án cho câu hỏi trên:
34. A. on
35. C. up / on
36. D. in
37. A. release
38. B. understand
39. C. continue
40. D. Watching

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.

37. The small white flowers release a wonderful honey smell that scents the entire garden.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

36. The efforts for the advancement of women have resulted in several significant achievements in women's life and work.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

35. My husband and I take turns cleaning up the kitchen depending on who gets home from work earlier.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

34. My husband spends far more time helping our three kids with their homework and studying for tests than I do.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Ngữ văn Lớp 7
Câu hỏi Lớp 7

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.23966 sec| 2261.281 kb