Lớp 12
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Thị Vương

26. The damage was so great that it would cost millions of dollars to repair. Such ___________________________________________. 27.She didn’t graduate from university until 1980. It was not ___________________________________________. 28.The hotel didn’t come up to our expectations. The hotel fell ___________________________________________. 29.Mr Hung is the most intelligent person I’ve ever known. Chuyên Đề Ngữ Pháp Tiếng Anh: Bài tập viết lại câu ( Tập 1) | Tài liệu luyện thi THPT Quốc Gia 2016 3 I have never ___________________________________________. 30.The only way you can become a good English speaker is by practising English every day. Only by ___________________________________________

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:
Đề bài yêu cầu viết lại câu cho sẵn sao cho nghĩa không đổi. Chú ý đến cấu trúc ngữ pháp và từ vựng trong việc viết lại câu.
1. Dùng such + noun + that-clause để viết lại.
2. Dùng it + be + not until + năm để viết lại.
3. Dùng fall short of + satisfied expectation để viết lại.
4. Dùng comparative adjective + that-clause để viết lại.
5. Dùng only by + gerund phrase để viết lại.

Câu trả lời:
26. Such was the damage that it would cost millions of dollars to repair.
27. It was not until 1980 that she graduated from university.
28. The hotel fell short of our expectations.
29. I have never known a person as intelligent as Mr Hung.
30. Only by practicing English every day can you become a good English speaker.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.

Such was the extent of the damage that it would require millions of dollars for repair.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 12
Câu hỏi Lớp 12

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.23776 sec| 2274.859 kb