Lớp 6
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Minh Phương

1. Working so much will make you tired. à If you work ________________________________________ . 2 . You press this button to start the car. à If you want ________________________________________ . 3 . They have to work very hard. They all want to pass the final test. à If they want ________________________________________ . 4 . Drinking a lot of coffee is not good for your sleep. à You won’t be able to sleep well _________________________ . 5 . We don’t go camping in the stormy weather. à If it is not ___________________________________________ . 6. You can use my car, but have to keep it carefully. à If you use ___________________________________________ . 7. If he doesn’t work hard, he will lose his job. à Unless he ___________________________________________ . 8. I don’t buy it because I don’t have enough money. à When I have  ________________________________________ .

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:

1. If you work too much, you will get tired.
2. If you want to start the car, you press this button.
3. If they want to pass the final test, they have to work very hard.
4. You won't be able to sleep well if you drink a lot of coffee.
5. If it is not stormy weather, we go camping.
6. If you use my car, you have to keep it carefully.
7. Unless he works hard, he will lose his job.
8. When I have enough money, I will buy it.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.24441 sec| 2232.977 kb