Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Minh Việt

1 thửa ruộng hình thang có diện tích là 361,8 m vuông, đáy lớn hơn đáy bé 13,5m. Tính độ dài mỗi đáy biết nếu tăng đáy lớn thêm 5,6 m thì diện tích thửa ruộng sẽ tăng thêm 33,6m vuông
Các bẹn thân yêu ơi, mình đang bế tắc với câu hỏi này, Bạn nào có thể chỉ mình cách làm với?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải bài toán trên, ta có thể sử dụng phương pháp giải bài toán hình thang như sau:

Gọi x là độ dài đáy bé của hình thang
Đáy lớn = x + 13,5 (theo đề bài)
Diện tích hình thang = 361,8 m² (theo đề bài)

Theo công thức diện tích hình thang:
Diện tích hình thang = (đáy lớn + đáy bé) * chiều cao / 2
361,8 = (x + 13,5 + x) * chiều cao / 2
361,8 = (2x + 13,5) * chiều cao / 2
Đặt 2x + 13,5 = a (gọi là số tổng 2 đáy)
361,8 = a * chiều cao / 2
a * chiều cao = 723,6
chiều cao = 723,6 / a

Từ câu 2 của đề bài:
Nếu tăng đáy lớn thêm 5,6m thì diện tích hình thang tăng thêm 33,6 m²
Tức là (đáy lớn + 5,6 + đáy bé) * chiều cao / 2 - (đáy lớn + đáy bé) * chiều cao / 2 = 33,6
(2x + 13,5 + 5,6 + 2x) * chiều cao / 2 - (2x + 13,5) * chiều cao / 2 = 33,6
Đặt 2x + 19,1 = b (gọi là số tổng 2 đáy sau khi tăng)
(b * chiều cao - a * chiều cao) / 2 = 33,6
(b - a) * chiều cao / 2 = 33,6
(b - a) * chiều cao = 67,2
chiều cao = 67,2 / (b - a)

Từ hai phương trình trên, ta có hệ phương trình:
723,6 / a = 67,2 / (b - a)

Để giải hệ phương trình này, ta thực hiện các bước sau:
1. Nhân hai vế của phương trình trên với a(b - a) để loại bỏ mẫu số.
2. Rút gọn biểu thức và thu gọn từng vế để thu được phương trình tuyến tính.

Sau đó, ta tìm giá trị của a và b và tính lại độ dài của hai đáy từ hai phương trình công thức đã gọi trước đó.

Nếu được xác định giá trị của x (độ dài đáy bé), ta có thể tính được giá trị của đáy lớn (x + 13,5).
Vậy câu trả lời cho câu hỏi là độ dài của hai đáy là x và x + 13,5 (hoặc từ a và b tìm được).

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.

Gọi độ dài đáy bé là z (m), vậy độ dài đáy lớn là z + 13.5 (m). Từ các điều kiện cho trong câu hỏi, ta có hệ phương trình sau: (z + z + 13.5) * chiều cao = 361.8, (z + 5.6 + z + 13.5) * (chiều cao + h) = 361.8 + 33.6. Để giải hệ phương trình này, cần có thêm thông tin về giá trị chiều cao (h) của thửa ruộng.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Gọi độ dài đáy bé là y (m), vậy độ dài đáy lớn là y + 13.5 (m). Từ các điều kiện cho trong câu hỏi, ta có thể tạo được hệ phương trình sau: (y + y + 13.5) * chiều cao = 2 * 361.8, (y + 5.6 + y + 13.5) * chiều cao = 2 * (361.8 + 33.6). Giải hệ phương trình này ta thu được giá trị của đáy bé, đáy lớn và chiều cao của thửa ruộng.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Gọi độ dài đáy bé là x (m), vậy độ dài đáy lớn là x + 13.5 (m). Diện tích của hình thang được tính bằng công thức: diện tích = (đáy lớn + đáy nhỏ) * chiều cao / 2. Từ đó, ta có phương trình: (x + x + 13.5) * chiều cao = 2 * 361.8. Giải phương trình này ta thu được giá trị chiều cao của hình thang.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Để phân tích mục tiêu và nhiệm vụ của các cuộc cách mạng tư sản trong môn Lịch sử Lớp 11, bạn có thể sử dụng phương pháp sau:

1. Tìm hiểu về khái niệm cách mạng tư sản và các cuộc cách mạng tư sản nổi tiếng trong lịch sử, như cuộc cách mạng công nghiệp ở Anh, cuộc cách mạng Pháp năm 1789, cuộc cách mạng Xô viết năm 1917, vv.

2. Nghiên cứu về nguyên nhân và tình hình xã hội, kinh tế, chính trị trước mỗi cuộc cách mạng tư sản để hiểu rõ về vấn đề đưa đến sự cách mạng này.

3. Xác định mục tiêu của mỗi cuộc cách mạng tư sản, tức là những gì mà những người lãnh đạo cách mạng muốn đạt được thông qua cuộc cách mạng đó. Mục tiêu có thể là cải cách xã hội, chống lại quyền lực phong kiến, thúc đẩy sự công bằng xã hội và sự phát triển kinh tế, vv.

4. Nghiên cứu về nhiệm vụ của mỗi cuộc cách mạng tư sản, tức là những gì mà những người tham gia cách mạng phải làm để đạt được mục tiêu. Nhiệm vụ có thể bao gồm việc lật đổ chế độ cũ, thành lập chính quyền mới, phân chia lại tài sản, thực hiện các biện pháp kinh tế chủ nghĩa tư bản, vv.

Câu trả lời cho câu hỏi "Phân tích mục tiêu và nhiệm vụ của các cuộc cách mạng tư sản" có thể như sau:

Cuộc cách mạng tư sản có mục tiêu chủ yếu là cải tổ xã hội và kinh tế nhằm đạt được sự công bằng và phát triển. Những nhiệm vụ cơ bản của các cuộc cách mạng tư sản bao gồm:

- Lật đổ chế độ phong kiến và thôn tính tầng lớp quý tộc: Qua việc lật đổ chế độ cũ, các cuộc cách mạng tư sản tạo ra một chính quyền mới phụ thuộc vào tầng lớp tư sản, như là chính quyền borgế, nơi quyền lực thuộc về những người giàu có, thay thế sự thống trị của quý tộc và thế lực nông dân.

- Thực hiện cải cách xã hội và lập pháp: Các cuộc cách mạng tư sản thường thực hiện các biện pháp cải cách xã hội, như là việc thực hiện phân chia lại tài sản, cải thiện quyền lợi của tầng lớp lao động, đảm bảo sự công bằng và bình đẳng trong xã hội. Ngoài ra, các cuộc cách mạng tư sản còn thường lập pháp để thông qua các chính sách kinh tế chủ nghĩa tư bản, tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế và thịnh vượng của đất nước.

- Triệt tiêu quân phiệt và thực hiện quân sự hóa xã hội: Mục tiêu của các cuộc cách mạng tư sản còn bao gồm việc triệt tiêu hoặc giảm bớt quyền lực của quân phiệt và lực lượng quân sự truyền thống. Thay vào đó, các cuộc cách mạng tư sản thường tập trung vào việc xây*** và phát triển quân đội và lực lượng an ninh mới, phục vụ cho mục tiêu bảo vệ chế độ và sự ổn định của chính quyền mới.

Tuy nhiên, để trả lời một cách đầy đủ và chi tiết hơn, cần nắm rõ các cuộc cách mạng tư sản cụ thể và nghiên cứu sâu về từng cuộc cách mạng đó.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.47465 sec| 2269.078 kb