Lớp 8
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Huỳnh Linh

1. Those buses / not going / airport / neither / taxis. 2. You / not / want / sell / house last year ? 3. He / stop / smoke / save / money . 4. My brother / not drive / carefully / I. 5. My mother/ said/ seen/ this kind/ film/ ago. 6. It / difficult / prevent / people / park here. 7. Question/ too difficult/ them/ answer. 8. Tom/ turn/ radio/ in order/ hear/ result/ football/ between 3.00/ 4.00 pm/ last Sunday 9.This / be/ first time/ I/ be/ Paris 10. While/ Carol/ discuss/ Math exercise/ Dennis/ we/ arrive/ at 11 pm yesterday.

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

1. Câu này yêu cầu sắp xếp các từ thành một câu hoàn chỉnh theo thứ tự. Có thể đặt câu lại như sau: "Neither those buses nor taxis are going to the airport."

2. Đây là câu hỏi với thứ tự từ đảo ngược. Ta có thể sắp xếp lại như sau: "Did you not want to sell the house last year?"

3. Câu này yêu cầu sắp xếp các từ thành một câu hoàn chỉnh theo thứ tự. Có thể đặt câu lại như sau: "He stopped smoking to save money."

4. Câu này yêu cầu sắp xếp các từ thành một câu hoàn chỉnh theo thứ tự. Có thể đặt câu lại như sau: "My brother does not drive carefully when I am with him."

5. Đây là câu hỏi với thứ tự từ đảo ngược. Ta có thể sắp xếp lại như sau: "Did my mother say that she had seen this kind of film before?"

6. Câu này yêu cầu sắp xếp các từ thành một câu hoàn chỉnh theo thứ tự. Có thể đặt câu lại như sau: "It is difficult to prevent people from parking here."

7. Câu này yêu cầu sắp xếp các từ thành một câu hoàn chỉnh theo thứ tự. Có thể đặt câu lại như sau: "The question is too difficult for them to answer."

8. Đây là câu hỏi với thứ tự từ đảo ngược. Ta có thể sắp xếp lại như sau: "Did Tom turn on the radio in order to hear the result of the football match between 3.00 and 4.00 pm last Sunday?"

9. Đây là câu hỏi về trạng thái hiện tại hoàn thành. Câu trả lời có thể là: "This is the first time I have been to Paris."

10. Đây là câu hỏi với phỏng đoán trạng từ "while". Ta có thể sắp xếp lại như sau: "While Carol was discussing the Math exercise, Dennis and we arrived at 11 pm yesterday."

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.

1. The buses and the taxis are not going to the airport.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

1. The buses are not going to the airport, nor are the taxis.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

1. The buses are not going to the airport, and neither are the taxis.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 8
Câu hỏi Lớp 8

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.49623 sec| 2257.688 kb