Lớp 6
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Bảo Phương

1. My father usually drives to work. (Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi) → My father usually goes ………………………………………..……………………. 2. This house is small. (Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi) → It is………………………………………………………………………………….. 3. Her favorite drink is milk. (Đặt câu với từ gạch chân) …………………………………………………………………………………………. 4. An orange is three thousand dong. (Đặt câu với cụm từ gạch chân) ………………………………………………………………………………………….. 5. Minh /a/ going to/ have /are/ near/ his/ lake/ friends/ a/ and/ picnic. (Sắp xếp lại vị trí đúng của các từ để hoàn thành câu) …………………………………………………………………………………………

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:

1. Để viết lại câu số 1, ta thay thế động từ "drives" bằng "goes" và giữ nguyên cấu trúc của câu.

2. Để viết lại câu số 2, ta thay thế danh từ "This house" bằng "It" và giữ nguyên tính từ "small".

3. Để đặt câu số 3 với từ gạch chân, ta có thể sử dụng câu hỏi "What is her favorite drink?"

4. Để đặt câu số 4 với cụm từ gạch chân, ta có thể sử dụng câu nghi vấn "How much is an orange?"

5. Để sắp xếp lại câu số 5, ta có thể đưa các từ đúng vị trí để hoàn thành câu: "Minh and his friends are going to have a picnic near the lake."

Câu trả lời:

1. My father usually goes to work.
2. It is small.
3. What is her favorite drink?
4. How much is an orange?
5. Minh and his friends are going to have a picnic near the lake.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.47303 sec| 2259.109 kb