Lớp 9
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Văn Giang

1. I have never seen that play before ->It's.................................................... 2.They are watching my father's new car -> My father's new car....................... 3.I am sorry, Hoa isn't coming with us ->I wish.................................................. 4.It is such a heavy book that I can't lift it -> The book.............................................. 5.The farmers spread the stees each week -> The trees........................................ 6.The sun is much hotter than the moon -> The moon isn't..................................

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm bài này là chuyển đổi câu gốc thành dạng tương đương sử dụng cấu trúc ngữ pháp được yêu cầu.

1. It's the first time I have seen that play.
It's my first time seeing that play.
I have never seen that play till now.

2. My father's new car is being watched by them.
They are watching my father's new car.

3. I wish Hoa would come with us.
I wish Hoa could come with us.
I wish Hoa was coming with us.

4. The book is so heavy that I can't lift it.
The book is too heavy for me to lift.
The book is too heavy that I can't lift it.

5. The trees are being spread by the farmers each week.
The farmers spread the trees each week.

6. The moon isn't as hot as the sun.
The moon is not warmer than the sun.
The moon is less hot than the sun.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 9
Câu hỏi Lớp 9

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.47677 sec| 2250.617 kb