Lớp 5
30điểm
2 năm trước
!Lần đầu hỏi
User Google

1. Đoàn xe có 10 chiếc thì chở được 600 tạ gạo. Nếu đoàn xe đó CÓ THÊM 20 chiếc xe nữa thì sẽ chở được bao nhiêu tạ gạo? ( sức chở của mỗi xe như nhau)

2. Gia đình Lan có 3 người, bình quân thu nhập hàng tháng của MỖI NGƯỜI là 5 triệu đồng. Nếu gia đình có thêm ông và bà ngoại sống cùng và tổng bình quân thu nhập hàng tháng của gia đình không đổi thì bình quân thu nhập hàng tháng của mỗi người bị GIẢM bao nhiêu tiền?
Chào các pro, hiện mình đang cần support nhanh chóng để giải đáp câu hỏi này. Ai có thể chia sẻ kiến thức của mình không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

1. Phương pháp giải:
- Để giải được câu này, ta cần tìm được sức chở trung bình của mỗi xe trong đoàn xe ban đầu.
- Ta có: Sức chở của mỗi xe = Tổng số tạ gạo / Số xe trong đoàn = 600 tạ / 10 chiếc = 60 tạ/chiếc.
- Khi có thêm 20 chiếc xe nữa, số xe trong đoàn tăng lên thành 10 + 20 = 30 chiếc.
- Vậy, số tạ gạo mà đoàn xe có thể chở được là: Số xe mới * Sức chở của mỗi xe = 30 xe * 60 tạ/xe = 1800 tạ.

2. Phương pháp giải:
- Để giải được câu này, ta cần tính bình quân thu nhập hàng tháng của gia đình khi có ông và bà ngoại.
- Tổng thu nhập hàng tháng của gia đình ban đầu là: 3 người * 5 triệu đồng/người = 15 triệu đồng.
- Khi có thêm ông và bà ngoại, tổng thu nhập hàng tháng của gia đình vẫn không đổi, nên bình quân thu nhập hàng tháng của mỗi người sẽ giảm.
- Số người trong gia đình sau khi có thêm ông và bà ngoại là: 3 + 2 = 5 người.
- Bình quân thu nhập hàng tháng của mỗi người sau khi có thêm ông và bà ngoại là: 15 triệu đồng / 5 người = 3 triệu đồng/người.
- Vậy, bình quân thu nhập hàng tháng của mỗi người bị giảm 2 triệu đồng.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.

2. Giả sử từ thông tin đã cho, bình quân thu nhập hàng tháng của mỗi người là x triệu đồng. Ta có phương trình: 3x = 15. Từ đó, ta có x = 15/3 = 5 triệu đồng. Nếu có thêm ông và bà ngoại sống cùng, tổng thu nhập hàng tháng vẫn không đổi, vậy tổng thu nhập hàng tháng vẫn là 15 triệu đồng. Số người trong gia đình là 3 + 2 = 5 người. Do đó, bình quân thu nhập hàng tháng của mỗi người bị giảm là (15 - 5 * 5)/5 = 2 triệu đồng.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

2. Theo thông tin đã cho, tổng thu nhập hàng tháng của gia đình là 3 * 5 triệu = 15 triệu đồng. Nếu có thêm ông và bà ngoại sống cùng, tổng thu nhập hàng tháng vẫn không đổi, vậy tổng thu nhập hàng tháng vẫn là 15 triệu đồng. Số người trong gia đình là 3 + 2 = 5 người. Do đó, bình quân thu nhập hàng tháng của mỗi người bị giảm là (15 - 5 * 5)/5 = 2 triệu đồng.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

1. Giả sử từ thông tin đã cho, mỗi xe chở được x tạ gạo. Ta có phương trình: 10x = 600. Từ đó, ta có x = 600/10 = 60 tạ gạo. Nếu thêm 20 chiếc xe nữa, tổng số xe là 10 + 20 = 30 xe. Nên tổng số tạ gạo chở được sẽ là 60 * 30 = 1800 tạ gạo.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

1. Từ thông tin đã cho, ta biết mỗi xe chở được 600/10 = 60 tạ gạo. Vậy nếu thêm 20 chiếc xe nữa, tổng số xe là 10 + 20 = 30 xe. Do sức chở của mỗi xe như nhau, nên tổng số tạ gạo chở được sẽ là 60 * 30 = 1800 tạ gạo.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.48518 sec| 2261.859 kb