Lớp 7
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Phạm Đăng Long

1. Choose the correct form of verbs to complete the sentences.       1.   I will call you before I ................... over.             A. come                      B. will come                C. will be coming       D. came       2.   After she graduates, she ................... a job.             A. got                          B. will get                   C. had got                  D. get       3.   When I ................... him tomorrow, I will ask him.             A. saw                         B. have seen              C. will see                   D. see       4.   As soon as it ................... raining, we will leave.             A. stops                      B. stop                        C. had stopped          D. stopped       5.   By the time he comes, we will have already         ...................             A. leave                       B. leaving                    C. left                          D. leaves       6.   Whenever I ................... her, I say hello.             A. see                          B. will see                   C. will have seen        D. saw       7.   The next time I go to New York, I am going ................... a ballet.             A. seeing                     B. see                          C. saw                         D. to see 8.   By the time Bill ................... to bed tomorrow, he will have had a full day and will be ready for sleep.             A. had gone                B. will go                     C. goes                        D. went       9.   As soon as I finish my report, I will call you and we ................... out for dinner.             A. went                       B. will go                     C. will have gone       D. go       10. By the time I return to my country, I .................. away from home for more than three years.             A. would be                B. will have been       C. will be                     D. am       11. After he ................... breakfast tomorrow, he will get ready to go to work.             A. will have had         B. has                          C. will be having        D. have       12. When Bill gets home, his children ................... the yard.             A. played                    B. will play                  C. will be playing       D. play       13. He will work at his desk until he .............. to another meeting in the middle of the afternoon.             A. went                       B. go                            C. will go                     D. goes

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm bài này là chọn đúng dạng của động từ để hoàn thành câu. Chúng ta sẽ xem các câu và chọn đáp án thích hợp.

1. Tại thời điểm trước khi tôi lui, tôi sẽ gọi bạn.
- Đáp án: A. come

2. Sau khi cô ấy tốt nghiệp, cô ấy sẽ tìm việc.
- Đáp án: B. will get

3. Khi tôi gặp anh ấy vào ngày mai, tôi sẽ hỏi anh ấy.
- Đáp án: C. will see

4. Khi mưa dừng, chúng ta sẽ ra đi.
- Đáp án: A. stops

5. Khi anh ấy đến, chúng ta đã rời đi.
- Đáp án: C. left

6. Mỗi khi tôi gặp cô ấy, tôi nói xin chào.
- Đáp án: A. see

7. Lần tới khi tôi đi đến New York, tôi sẽ xem một vở ba-lê.
- Đáp án: D. to see

8. Tại thời điểm Bill đi ngủ vào ngày mai, anh ấy đã có một ngày trọn vẹn và sẽ sẵn sàng để ngủ.
- Đáp án: B. will go

9. Ngay khi tôi hoàn thành báo cáo của mình, tôi sẽ gọi bạn và chúng ta sẽ ra ngoài ăn tối.
- Đáp án: D. go

10. Đến lúc tôi trở về nước, tôi đã rời khỏi nhà hơn ba năm.
- Đáp án: B. will have been

11. Sau khi anh ấy ăn sáng ngày mai, anh ấy sẽ chuẩn bị để đi làm.
- Đáp án: A. will have had

12. Khi Bill về nhà, con cái anh ấy đang chơi trong sân.
- Đáp án: C. will be playing

13. Anh ấy sẽ làm việc tại bàn làm việc cho đến khi anh ấy đi đến một cuộc họp vào giữa buổi chiều.
- Đáp án: C. will go

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 7
Câu hỏi Lớp 7

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.42742 sec| 2296.305 kb