Lớp 7
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Bảo Giang

1. although they are short, they still love playing sports -> in spite of ________________________________ 2. although she eats lots of food, she is still very slim -> in spite of ________________________________

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm bài tập trên là sử dụng cấu trúc "in spite of" để thay thế cho "although".

Câu trả lời:
1. In spite of their short height, they still love playing sports.
2. In spite of eating lots of food, she is still very slim.

Hoặc:
1. Despite being short, they still love playing sports.
2. Despite her eating lots of food, she is still very slim.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.

Để xác định kiểu gen của cây hoa đỏ, có thể sử dụng phương pháp giao phối và quan sát kết quả sau đó.

Phương pháp 1: Giao phối giữa cây hoa đỏ và cây hoa trắng. Ta chọn cây hoa đỏ làm cái, và cây hoa trắng làm cái đực. Khi thụ tinh xảy ra, ta sẽ thu được hạt giống của thế hệ F1. Nếu tất cả cây con F1 đều có hoa đỏ, có nghĩa là cây hoa đỏ mang kiểu gen đạo hóa đang quy định hoa trội hoàn toàn so với cây hoa trắng. Nếu cây con F1 có một phần trăm cây hoa trắng, có nghĩa là cây hoa đỏ mang kiểu gen hỗ trợ hoa đỏ, hay làm cho hoa đỏ trội hoàn toàn.

Phương pháp 2: Sử dụng phân tích kiểu gen. Cây hoa đỏ được chọn có thể được kiểm tra để xác định các gen cụ thể đang quy định hoa đỏ. Sử dụng các phương pháp phân tích DNA hoặc phân tích các gen đặc thù của cây, ta có thể phát hiện các gene quy định hoa đỏ trong cây hoa đỏ.

Câu trả lời: Để xác định kiểu gen của cây hoa đỏ này, chúng ta có thể sử dụng phương pháp giao phối hoặc phân tích kiểu gen. Sử dụng phương pháp giao phối, ta có thể giao phối cây hoa đỏ với cây hoa trắng và quan sát các cây con F1 để xác định liệu cây hoa đỏ có mang kiểu gen đạo hóa hoàn toàn hay kiểu gen hỗ trợ hoa đỏ. Sử dụng phân tích kiểu gen, ta có thể phân tích các gen cụ thể trong cây hoa đỏ để xác định những gen đang quy định hoa đỏ trong cây.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 7
Câu hỏi Lớp 7

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.29235 sec| 2209.539 kb