Lớp 10
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Văn Dung

1. “I have already seen this movie”, he said. => He said... 2. “I am doing my homework today”, she said. => She said... 3. “You can go to the movie with your friends”, her father said to her. => Her father told... 4. “I bought these books yesterday”, she said. => She told... 5. “I will be busy next month.”, the teacher told his students. => The teacher told... 6. “I knew Don twenty years ago”, said Peter. => Peter said... 7. “I speak Japanese now”, he said. => He said... 8. It’s three weeks since we last had a good meal. => We haven’t... 9. Mary last saw her brother three years ago. => Mary hasn’t... 10. He started studying Spanish in July. => He has... 11. Mark has been working for an IT company for a decade.  => Mark began... 11. I have never watched this movie before. => This is the first time... 

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:
- Đầu tiên, chúng ta cần thay đổi thì của động từ trong câu nói trực tiếp theo quy tắc chuyển từ câu nói trực tiếp sang câu nói gián tiếp.
- Sau đó, chúng ta cần thay đổi các đại từ và ngôi trước động từ theo người và số của người nói gián tiếp.
- Cuối cùng, chúng ta cần thay đổi thì của động từ trong câu nói gián tiếp nếu cần thiết.

Câu trả lời:
1. He said that he had already seen that movie.
2. She said that she was doing her homework that day.
3. Her father told her that she could go to the movie with her friends.
4. She told that she had bought those books the previous day.
5. The teacher told his students that he would be busy the next month.
6. Peter said that he had known Don twenty years before.
7. He said that he spoke Japanese then.
8. We haven't had a good meal for three weeks.
9. Mary hasn't seen her brother for three years.
10. He has been studying Spanish since July.
11. Mark began working for an IT company a decade ago.
12. This is the first time I have watched this movie. (Không cần thay đổi thì động từ trong câu nói gián tiếp).

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 10
Câu hỏi Lớp 10

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.30725 sec| 2237.258 kb