Lớp 10
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Minh Long

(2 điểm) Một xe tăng có khối lượng là 2600 kg. Lấy g = 10 m/s2. a. Tính áp suất của xe tăng lên mặt đường, biết rằng diện tích tiếp xúc của các bản xích với mặt đất là 1,3 m2. b. Hãy so sánh áp suất đó với áp suất của một người nặng 45 kg có diện tích tiếp xúc 2 bàn chân với mặt đất là 200 cm2?
Xin chào mọi người, mình đang gặp chút vấn đề khó khăn, Bạn nào biết có thể giúp mình giải đáp được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:
1. Tính áp suất của xe tăng lên mặt đường:
Áp suất được tính bằng công thức: P = F/A, trong đó P là áp suất (đơn vị là pascal - Pa), F là lực (đơn vị là newton - N) và A là diện tích (đơn vị là mét vuông - m^2).
Hơn nữa, theo định nghĩa của áp suất, ta có công thức P = F/gA, trong đó g là gia tốc trọng trường (đơn vị là m/s^2).
Áp dụng công thức trên, ta tính được:
P = (m*g)/A, trong đó m là khối lượng (đơn vị là kilogram - kg) và g là gia tốc trọng trường (đơn vị là m/s^2).

2. So sánh áp suất của xe tăng với áp suất của một người:
Dựa trên tính toán ở câu a, ta tính được áp suất của xe tăng. Sau đó, so sánh áp suất này với áp suất của một người nặng 45 kg, có diện tích tiếp xúc là 2 bàn chân với mặt đất là 200 cm^2. Áp suất của người cũng được tính bằng công thức P = F/A, với m là khối lượng của người và g là gia tốc trọng trường.

Câu trả lời:
a. Áp suất của xe tăng lên mặt đường là P = (2600 kg * 10 m/s^2) / 1,3 m^2 = 20000 Pa.
b. Áp suất của người có thể tính được bằng công thức P = (45 kg * 10 m/s^2) / (200 cm^2 * 10^-4 m^2/cm^2) = 22500 Pa.
Vậy áp suất của xe tăng nhỏ hơn áp suất của người.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.

b. Áp suất của người lên mặt đất được tính bằng công thức: P = F/A, trong đó P là áp suất, F là lực và A là diện tích tiếp xúc.
Giả sử lực nén của người lên mặt đất bằng trọng lực của người: F = m * g = 45 kg * 10 m/s^2 = 450 N.
Diện tích tiếp xúc của 2 bàn chân với mặt đất là 200 cm^2 = 0,02 m^2.
Vậy áp suất của người lên mặt đất là P = F/A = 450 N / 0,02 m^2 = 22500 Pa.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

a. Áp suất của xe tăng lên mặt đường được tính bằng công thức: P = F/A, trong đó P là áp suất, F là lực và A là diện tích tiếp xúc.
Giả sử lực nén của xe tăng lên mặt đường bằng trọng lực của xe tăng: F = m * g = 2600 kg * 10 m/s^2 = 26000 N.
Số bản xích của xe tăng tiếp xúc với mặt đường là 1,3 m^2.
Vậy áp suất của xe tăng lên mặt đường là P = F/A = 26000 N / 1,3 m^2 = 20000 Pa.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

\(a,p_1=\dfrac{F_1}{s_1}=\dfrac{m_1.g}{s_1}=\dfrac{2600.10}{1,3}=20000\left(Pa\right)\\ b,p_2=\dfrac{F_2}{s_2}=\dfrac{m_2.g}{s_2}=\dfrac{45.10}{200.10^{-4}}=22500\left(Pa\right)Vì:20000\left(Pa\right)< 22500\left(Pa\right)\Rightarrow p_1< p_2\)

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Cảm ơn Trả lời.
Câu hỏi Vật lý Lớp 10
Câu hỏi Lớp 10

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.42706 sec| 2250.539 kb