Các môn đã giúp đỡ bạn bè
Lịch sử(1)
Câu trả lời
Câu hỏi
ID câu hỏi: 4773| 8 tháng trước
A
ID câu hỏi: 4774| 7 tháng trước
Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 11,2g Fe và 16g Fe2O3 vào HNO3 loãng dư thì thu được dung dịch A. Cho A tác dụng với NaOH rồi lọc kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi thì thu được m gam...
Đặt câu hỏi
0.05683 sec| 2290.656 kb