Lớp 6
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Văn Ngọc

Which one is more popular to use A: what ba and Tom are doing now? B: what Are ba and Tom doing now?  

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:

1. Trong câu hỏi "What ba and Tom are doing now?" thì động từ "are doing" đứng trước danh từ cụ thể là "ba and Tom". Đây là câu hỏi thông thường với động từ to be.

2. Trong câu hỏi "What are ba and Tom doing now?" thì động từ "are doing" đứng sau danh từ cụ thể là "ba and Tom". Đây là câu hỏi thông thường với động từ thường.

Ví dụ câu trả lời:

1. A: What ba and Tom are doing now?
B: They are playing football.

2. A: What are ba and Tom doing now?
B: Ba and Tom are playing football.

3. A: What ba and Tom are doing now?
B: They are studying.

4. A: What are ba and Tom doing now?
B: Ba and Tom are studying.

Lưu ý: Câu trả lời có thể thay đổi tùy theo nội dung của ngữ cảnh hoặc thông tin đã được cung cấp trong câu hỏi ban đầu.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.50986 sec| 2244.672 kb