Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Đăng Ngọc

 what do you do on sunday

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:

1. Đọc câu hỏi và xác định nghĩa của những từ khó (nếu có) để hiểu đúng ý nghĩa của câu hỏi.
2. Liên kết câu hỏi với bản thân và nghĩ về hoạt động mình thường làm vào ngày Chủ Nhật.
3. Lên kế hoạch để trả lời câu hỏi bằng một hoạt động cụ thể hoặc một danh sách các hoạt động mà bạn thường làm vào ngày Chủ Nhật.

Câu trả lời (có thể có nhiều cách làm):

1. On Sundays, I usually spend time with my family. We may go to the park, have a picnic, or play games together.
2. On Sundays, I like to relax and do things I enjoy, such as reading books, watching movies, or playing video games.
3. On Sundays, I often go to the church with my family and then have a nice brunch afterwards. In the afternoon, we might go for a walk or visit some friends.
4. On Sundays, I participate in sports activities. I may play soccer with my friends, go biking, or join a swimming class.
5. On Sundays, I help my parents with household chores like cleaning the house, doing laundry, or gardening.

* Lưu ý: Đây là các câu trả lời ví dụ dựa trên thông tin chung. Câu trả lời có thể khác nhau tùy thuộc vào sở thích và hoạt động cá nhân của mỗi người.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.

Sometimes, I take the opportunity to do outdoor activities like hiking or picnicking with my friends on Sundays.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

I like to relax on Sundays, so I usually stay at home and watch movies or read books.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

On Sunday, I usually go to church and spend time with my family.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.51507 sec| 2247.438 kb