Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Huỳnh Giang

Vòi nước thứ nhất mỗi giờ chảy được 1/5 thể tích của bể,vòi nước thứ hai mỗi giờ chảy được 3/10 thể tích của bể.Hỏi khi cả hai vòi nước cùng chảy vào bể trong một giờ thì được bao nhiêu phần trăm thể tích của bể?
Mình cần một chút hỗ trợ từ cộng đồng ở đây. Câu hỏi của mình có lẽ khá đặc biệt, nhưng hy vọng ai đó có thể giúp đỡ.

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải bài toán trên, ta sẽ sử dụng phương pháp tính phần trăm.

Giả sử thể tích của bể là x. Vòi nước thứ nhất chảy được 1/5 thể tích của bể, vậy thể tích nước chảy từ vòi nước thứ nhất là (1/5)x. Vòi nước thứ hai chảy được 3/10 thể tích của bể, vậy thể tích nước chảy từ vòi nước thứ hai là (3/10)x.

Khi cả hai vòi nước cùng chảy vào bể trong một giờ, tổng thể tích nước chảy vào bể là (1/5)x + (3/10)x = (2/10)x + (3/10)x = (5/10)x = (1/2)x.

Vậy khi cả hai vòi nước cùng chảy vào bể trong một giờ, được (1/2)x thể tích của bể. Để tính phần trăm, ta đưa ra tỉ lệ giữa thể tích nước chảy vào bể và thể tích của bể, và nhân với 100%.

Phần trăm thể tích của bể khi cả hai vòi nước cùng chảy vào trong một giờ là: [(1/2)x / x] * 100% = 50%.

Vậy khi cả hai vòi nước cùng chảy vào trong một giờ thì được 50% thể tích của bể.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.

Vòi nước thứ hai mỗi giờ chảy được 3/10 thể tích của bể, tức là 3/10 x 1 = 3/10 đơn vị nước.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Vòi nước thứ nhất mỗi giờ chảy được 1/5 thể tích của bể, tức là 1/5 x 1 = 1/5 đơn vị nước.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Để giải bài toán này, ta giả sử thể tích của bể là 1 đơn vị.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Để phân loại từ ghép trong câu, ta cần xác định các từ ghép tổng hợp, từ ghép phân loại và từ lấy trong danh sách cho trước.

- Từ ghép tổng hợp: Vui chơi, vui lòn, vui mừng, vui nhộn, vui sướng, vui thích, vui tình, vui tươi, vui vẻ, vui vui.
- Từ ghép phân loại: Vui chơi, vui lòng, vui mừng, vui nhộn, vui sướng, vui thích, vui tình, vui tươi, vui vẻ.
- Từ lấy: Vui vẻ, vui vui.

Câu trả lời: Trong danh sách các từ ghép, ta có 10 từ ghép tổng hợp, 9 từ ghép phân loại và 2 từ lấy.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.49892 sec| 2249.766 kb