Lớp 10
10điểm
2 năm trước
User Google

Viết cấu hình electron của nguyên tử các nguyên tố có Z = 16,19, 18, cho biết số electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố và cho biết nguyên tố nào là kim loại, phi kim, khí hiếm?
Xin lỗi mọi người đã làm phiền, nhưng mình thật sự cần sự giúp đỡ. Ai có thể dành chút thời gian để trả lời câu hỏi mình đang mắc phải không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:

1) Tìm cấu hình electron:
- Để biết cấu hình electron của các nguyên tố có Z = 16, 19, 18, ta sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.
- Tìm nguyên tố có số nguyên tử (Z) tương ứng với các giá trị trên bảng tuần hoàn.
- Xác định nhóm và chu kỳ của nguyên tố đó trên bảng tuần hoàn, từ đó tìm cấu hình electron.
- Ghi cấu hình electron cho mỗi nguyên tố.

2) Xác định số electron ở lớp ngoài cùng:
- Xem xét cấu hình electron của mỗi nguyên tố.
- Số electron ở lớp ngoài cùng chính là số electron nằm ở hình vòng cuối cùng của cấu hình electron.

3) Xác định xem nguyên tố nào là kim loại, phi kim, khí hiếm:
- Kim loại: Nguyên tố có thuộc tính kim loại, thường nằm bên trái của bảng tuần hoàn.
- Phi kim: Nguyên tố có thuộc tính phi kim, thường nằm bên phải của bảng tuần hoàn.
- Khí hiếm: Nguyên tố ở nhóm 18 trên bảng tuần hoàn.

Câu trả lời:

- Nguyên tử có Z = 16 là Lưu huỳnh (S). Cấu hình electron của nguyên tử S là 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁴. Số electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử S là 6. Nguyên tử S là một phi kim.
- Nguyên tử có Z = 19 là Kali (K). Cấu hình electron của nguyên tử K là 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s¹. Số electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử K là 1. Nguyên tử K là một kim loại.
- Nguyên tử có Z = 18 là Argon (Ar). Cấu hình electron của nguyên tử Ar là 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶. Số electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử Ar là 8. Nguyên tử Ar là một khí hiếm.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.

Cấu hình electron của nguyên tử có Z = 18 (nguyên tố argon) là: 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶. Số electron ở lớp ngoài cùng là 8. Nguyên tố argon là khí hiếm.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Cấu hình electron của nguyên tử có Z = 19 (nguyên tố kali) là: 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s¹. Số electron ở lớp ngoài cùng là 1. Nguyên tố kali là kim loại.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Cấu hình electron của nguyên tử có Z = 16 (nguyên tố lưu huỳnh) là: 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁴. Số electron ở lớp ngoài cùng là 6. Nguyên tố lưu huỳnh là phi kim.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Hóa học Lớp 10
Câu hỏi Lớp 10

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.45170 sec| 2248.852 kb