Lớp 10
10điểm
2 năm trước
User Google

Viết cấu hình electron của nguyên tử các nguyên tố có Z = 16,19, 18, cho biết số electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố và cho biết nguyên tố nào là kim loại, phi kim, khí hiếm?
Bạn nào có thể dành chút thời gian giải đáp giùm mình câu hỏi này không? Sự giúp đỡ của Mọi người sẽ được đánh giá rất cao!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để viết cấu hình electron của nguyên tử các nguyên tố, ta dựa vào nguyên tố Z (số nguyên tử) của chúng. Phương pháp giải sẽ bao gồm các bước sau:

1. Xác định số electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử: Ta xét lớp ngoài cùng của mỗi nguyên tố. Lớp ngoài cùng có thể là lớp n (n > 1) hoặc lớp f (đối với nguyên tử có hạt nhân lớn). Trường hợp lớp ngoài cùng là lớp n, số electron ở lớp ngoài cùng là số electron tại lớp n hoặc nhỏ hơn lớp n, tùy thuộc vào việc nguyên tử đã đạt được cấu hình electron bền chưa.

2. Xác định xem nguyên tố là kim loại, phi kim hay khí hiếm: Ta xem xét vị trí của nguyên tố trong bảng tuần hoàn. Nguyên tố nằm trong nhóm IA đến VIIIA được gọi là nguyên tố kim loại, nhóm IIIB đến VIIIB được gọi là kim loại chuyển tiếp, nhóm IB đến VIIB là phi kim, và nhóm VIIIA là khí hiếm.

3. Viết cấu hình electron: Ta sử dụng quy tắc Aufbau để viết cấu hình electron. Trong quy tắc này, ta điền electron vào các orbital theo thứ tự tăng dần năng lượng. Bắt đầu từ orbital có năng lượng thấp nhất và đi lên trên theo thứ tự tăng dần năng lượng. Mỗi orbital có thể chứa tối đa 2 electron và electron điền theo nguyên tắc Hund, tức là muốn điền đầy orbital trước khi điền vào orbital tiếp theo.

Câu trả lời cho câu hỏi trên là:
- Nguyên tử có Z=16 là nguyên tố lưu huỳnh (S). Cấu hình electron của S là 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4. Số electron ở lớp ngoài cùng là 6.
- Nguyên tử có Z=19 là nguyên tố kali (K). Cấu hình electron của K là 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1. Số electron ở lớp ngoài cùng là 1.
- Nguyên tử có Z=18 là nguyên tố argon (Ar). Cấu hình electron của Ar là 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. Số electron ở lớp ngoài cùng là 8.

Vậy, nguyên tố sulfua (S) là phi kim, kali (K) là kim loại và argon (Ar) là khí hiếm.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.

Nguyên tử có Z = 18 là nguyên tử Argon. Cấu hình electron của nguyên tử Argon là 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶. Số electron ở lớp ngoài cùng là 8. Argon là một khí hiếm.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Nguyên tử có Z = 19 là nguyên tử kali. Cấu hình electron của nguyên tử kali là 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s¹. Số electron ở lớp ngoài cùng là 1. Kali là một kim loại.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Nguyên tử có Z = 16 là nguyên tử lưu Huỳnh. Cấu hình electron của nguyên tử lưu Huỳnh là 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁴. Số electron ở lớp ngoài cùng là 6. Lưu Huỳnh là một phi kim.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Hóa học Lớp 10
Câu hỏi Lớp 10

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.43951 sec| 2248.852 kb