Lớp 10
10điểm
2 năm trước
User Google

Viết cấu hình electron của nguyên tử các nguyên tố có Z = 16,19, 18, cho biết số electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố và cho biết nguyên tố nào là kim loại, phi kim, khí hiếm?
Có ai đó ở đây đã từng trải qua câu hỏi tương tự này chưa ạ và có thể chia sẻ kinh nghiệm hoặc đưa ra lời khuyên cho mình không ạ?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:

1. Đối với nguyên tố có Z = 16 (lưu ý, Z là số nguyên tử), ta biết rằng Z = số proton = số electron. Do đó, cấu hình electron của nguyên tử này là: 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁴. Số electron ở lớp ngoài cùng là 6.

2. Đối với nguyên tố có Z = 19, ta biết Z = số proton = số electron. Ta tiến hành viết cấu hình electron theo quy tắc Hansel, Pauli và Hund. Kết quả thu được là 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s¹ 3d¹⁰ 4p⁶ 5s². Số electron ở lớp ngoài cùng là 1.

3. Đối với nguyên tố có Z = 18, ta lại tiến hành viết cấu hình electron theo quy tắc Hansel, Pauli và Hund. Kết quả thu được là 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶. Số electron ở lớp ngoài cùng là 8.

Câu trả lời:

- Nguyên tố có Z = 16 là lưu huỳnh (S). Số electron ở lớp ngoài cùng là 6. Lưu huỳnh là một phi kim.

- Nguyên tố có Z = 19 là kali (K). Số electron ở lớp ngoài cùng là 1. Kali là một kim loại.

- Nguyên tố có Z = 18 là argon (Ar). Số electron ở lớp ngoài cùng là 8. Argon là một khí hiếm.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.
Câu hỏi Hóa học Lớp 10
Câu hỏi Lớp 10

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.48756 sec| 2248.852 kb