Lớp 10
10điểm
2 năm trước
User Google

Viết cấu hình electron của nguyên tử các nguyên tố có Z = 16,19, 18, cho biết số electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố và cho biết nguyên tố nào là kim loại, phi kim, khí hiếm?
Mình cảm thấy khá là lo lắng và không biết phải làm thế nào với câu hỏi này. Bạn nào thông tuệ giúp mình với, mình sẽ cảm kích mãi mãi!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:
1. Tìm số electron của nguyên tố có Z = 16, 19, 18 trong bảng tuần hoàn.
2. Viết cấu hình electron của nguyên tố bằng cách điền electron vào các lớp electron điện tử theo nguyên tắc Aufbau, Hund và nghịch đảo năng lượng.
3. Xác định số electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tố bằng cách đếm số electron ở lớp cuối cùng trong cấu hình electron.
4. Dựa vào cấu hình electron và vị trí trong bảng tuần hoàn, xác định nguyên tố nào là kim loại, phi kim và khí hiếm.

Câu trả lời:
1. Số electron của nguyên tố có Z = 16 là hiệu của tổng số electron và số proton, tức là 16 - 16 = 0.
2. Cấu hình electron của nguyên tố có Z = 16 là 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁴.
Số electron ở lớp ngoài cùng là 6 (3s² 3p⁴).
Nguyên tố có Z = 16 là nguyên tố phi kim (oxi).

3. Số electron của nguyên tố có Z = 19 là hiệu của tổng số electron và số proton, tức là 19 - 19 = 0.
4. Cấu hình electron của nguyên tố có Z = 19 là 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s¹.
Số electron ở lớp ngoài cùng là 1 (4s¹).
Nguyên tố có Z = 19 là nguyên tố kim loại (kali).

5. Số electron của nguyên tố có Z = 18 là hiệu của tổng số electron và số proton, tức là 18 - 18 = 0.
6. Cấu hình electron của nguyên tố có Z = 18 là 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d¹⁰ 4p⁶.
Số electron ở lớp ngoài cùng là 8 (4s² 3d¹⁰ 4p⁶).
Nguyên tố có Z = 18 là nguyên tố khí hiếm (argon).

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.

Cấu hình electron của nguyên tử có Z=19 (nguyên tố kali) là 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1. Số electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử là 1. Nguyên tố này là kim loại.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Cấu hình electron của nguyên tử có Z=16 (nguyên tố lưu huỳnh) là 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4. Số electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử là 6. Nguyên tố này là phi kim.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Hóa học Lớp 10
Câu hỏi Lớp 10

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.46691 sec| 2248.852 kb