Lớp 9
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Bảo Giang

Viết các PTHH thực hiện dãy chuyển hóa sau: a) Fe -> FeSO4 -> Fe(OH)2 -> FeCl2 -> Fe(NO3)2 -> Fe(OH)2 -> FeO -> Fe -> FeCl2 b) Na -> Na2O -> NaOH -> NaCl -> NaOH -> Na2SO4 -> NaCl -> NaNO3

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

a) 

\(Fe+H_2SO_4\rightarrow FeSO_4+H_2\uparrow\)

\(FeSO_4+2KOH\rightarrow K_2SO_4+Fe\left(OH\right)_2\)

\(Fe\left(OH\right)_2+2HCl\rightarrow FeCl_2+2H_2O\)

\(FeCl_2+2AgNO_3\rightarrow Fe\left(NO_3\right)_2+2AgCl\)

\(Fe\left(NO_3\right)_2+2KOH\rightarrow2KNO_3+Fe\left(OH\right)_2\)

\(Fe\left(OH\right)_2\xrightarrow[chân.không]{t^o}FeO+H_2O\)

\(FeO+CO\xrightarrow[]{t^o}Fe+CO_2\)

\(Fe+2HCl\rightarrow FeCl_2+H_2\)

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Hóa học Lớp 9
Câu hỏi Lớp 9

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.30356 sec| 2206.453 kb