Lớp 7
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Hồng Ánh

Trong giờ học GDTC, bạn Nam chạy chạy quãng đường đầu với tốc độ 4 m/s trong thời gian 30 s và chạy quãng đường sau dài 100 m hết 40 s. Tính tốc độ trung bình của Nam trên cả quãng đường đã chạy?
Chào các pro, hiện mình đang cần support nhanh chóng để giải đáp câu hỏi này. Ai có thể chia sẻ kiến thức của mình không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:

Để tính tốc độ trung bình của Nam trên cả quãng đường đã chạy, ta cần tính tổng quãng đường Nam đã chạy và tổng thời gian mà Nam đã chạy.

Cách 1:

Tổng quãng đường Nam đã chạy = quãng đường đầu + quãng đường sau = 0 + 100m = 100m
Tổng thời gian mà Nam đã chạy = thời gian đầu + thời gian sau = 30s + 40s = 70s

Tốc độ trung bình của Nam trên cả quãng đường đã chạy = Tổng quãng đường / Tổng thời gian = 100m / 70s = 1.43 m/s

Cách 2:
Để đơn giản hơn, ta có thể tính tốc độ trung bình theo từng quãng đường rồi tính trung bình các tốc độ này:

- Tốc độ trung bình của Nam trên quãng đường đầu = quãng đường đầu / thời gian đầu = 0 / 30s = 0 m/s
- Tốc độ trung bình của Nam trên quãng đường sau = quãng đường sau / thời gian sau = 100m / 40s = 2.5 m/s

Tốc độ trung bình của Nam trên cả quãng đường đã chạy = (0 m/s + 2.5 m/s) / 2 = 1.25 m/s

Cách 3:

Ta cũng có thể tính tốc độ trung bình bằng cách tính tổng quãng đường đã chạy và tổng thời gian mà Nam đã chạy rồi lấy phần bình phương của tổng quãng đường chia cho tổng thời gian:

- Tổng quãng đường Nam đã chạy = quãng đường đầu + quãng đường sau = 0 + 100m = 100m
- Tổng thời gian mà Nam đã chạy = thời gian đầu + thời gian sau = 30s + 40s = 70s

Tốc độ trung bình của Nam trên cả quãng đường đã chạy = Tổng quãng đường^2 / Tổng thời gian = (100m)^2 / 70s = 142,86 m^2/s

Câu trả lời:

Tốc độ trung bình của Nam trên cả quãng đường đã chạy là 1.43 m/s hoặc 1.25 m/s hoặc 142,86 m^2/s (tuỳ thuộc vào phương pháp giải được áp dụng).

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.

Tốc độ quãng đường đầu là 4 m/s trong thời gian 30s, nên quãng đường mà Nam đã chạy là 4 x 30 = 120m. Tốc độ quãng đường sau là 100m trong thời gian 40s. Tổng quãng đường mà Nam đã chạy là 120m + 100m = 220m. Tổng thời gian mà Nam đã chạy là 30s + 40s = 70s. Vậy tốc độ trung bình của Nam trên cả quãng đường đã chạy là 220m/70s = 3.14 m/s.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Tốc độ quãng đường đầu là 4 m/s trong thời gian 30s, nên quãng đường mà Nam đã chạy là 4 x 30 = 120m. Tốc độ quãng đường sau là 100m trong thời gian 40s. Tổng quãng đường mà Nam đã chạy là 120m + 100m = 220m. Tổng thời gian mà Nam đã chạy là 30s + 40s = 70s. Vậy tốc độ trung bình của Nam trên cả quãng đường đã chạy là 220m/70s = 3.14 m/s.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Tốc độ quãng đường đầu là 4 m/s trong thời gian 30s, nên quãng đường mà Nam đã chạy là 4 x 30 = 120m. Tốc độ quãng đường sau là 100m trong thời gian 40s. Tổng quãng đường mà Nam đã chạy là 120m + 100m = 220m. Tổng thời gian mà Nam đã chạy là 30s + 40s = 70s. Vậy tốc độ trung bình của Nam trên cả quãng đường đã chạy là 220m/70s = 3.14 m/s.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Tốc độ quãng đường đầu là 4 m/s trong thời gian 30s, nên quãng đường mà Nam đã chạy là 4 x 30 = 120m. Tốc độ quãng đường sau là 100m trong thời gian 40s. Tổng quãng đường mà Nam đã chạy là 120m + 100m = 220m. Tổng thời gian mà Nam đã chạy là 30s + 40s = 70s. Vậy tốc độ trung bình của Nam trên cả quãng đường đã chạy là 220m/70s = 3.14 m/s.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Vật lý Lớp 7
Câu hỏi Lớp 7

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.49094 sec| 2261.758 kb