Lớp 10
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Phạm Đăng Long

Trộn một lượng nhỏ bột Al và I2 trong bát sứ, sau đó cho một ít nước vào. a. Nêu hiện tượng xảy ra và giải thích b. Viết phương trình hoá học cảu phản ứng và cho biết vai trò của các chất tham gia c. Giải thích tại sao hợp chất COBr2 có tồn tại, còn hợp chất COI2 không tồn tại?
Bạn nào có kinh nghiệm về chủ đề này không? Mình mong nhận được sự giúp đỡ từ Mọi người. Mình sẽ rất biết ơn!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải câu hỏi trên, ta có thể thực hiện các bước sau:

Bước 1: Xác định các chất tham gia và sản phẩm của phản ứng.

Chất tham gia: bột Al ( nhôm), I2 (Iốt), nước.
Sản phẩm: không có thông tin rõ ràng.

Bước 2: Đưa ra giả thuyết về phản ứng.

Có thể giả thuyết phản ứng xảy ra như sau:
2Al + 3I2 → 2AlI3

Giả thuyết này dựa trên việc phản ứng giữa nhôm và iốt sinh ra hợp chất tri-iodua nhôm AlI3.

Bước 3: Phản ứng xảy ra và giải thích.

Khi trộn bột nhôm và iốt trong bát sứ, rồi cho một ít nước vào, có thể quan sát thấy những hiện tượng như sự phát sáng, tăng nhiệt độ và tạo ra một chất khí màu nâu.

Giải thích:
Phản ứng giữa nhôm và iốt trong môi trường có đủ nước cho phản ứng xảy ra theo phương trình sau:
2Al + 3I2 + 6H2O → 2Al(OH)3 + 6HI

Nhôm tác dụng với nước và iốt, tạo ra hidroxit nhôm (Al(OH)3) và axit iodhydric (HI). Axit iodhydric tiếp tục phản ứng với iod (I2), tạo ra HI thế thứ hai và tạo ra chất khí màu nâu.

Bước 4: Viết phương trình hoá học của phản ứng và cho biết vai trò của các chất tham gia.

Phương trình hoá học của phản ứng:
2Al + 3I2 + 6H2O → 2Al(OH)3 + 6HI

Vai trò của các chất tham gia:
- Nhôm (Al): là chất khử trong phản ứng.
- Iốt (I2): là chất oxi hóa trong phản ứng.
- Nước (H2O): là chất dung dịch để diễn ra phản ứng.
- Hidroxit nhôm (Al(OH)3): là sản phẩm phụ của phản ứng.
- Axit iodhydric (HI): là sản phẩm chính của phản ứng.

Bước 5: Giải thích tại sao hợp chất COBr2 tồn tại, còn hợp chất COI2 không tồn tại.

Hợp chất COBr2 tồn tại do brom có hóa trị 2 và oxy có hóa trị -2, nên tạo thành liên kết cộng hóa trị giữa cacbon và brom (COBr2). Trong khi đó, hợp chất COI2 không tồn tại vì iod có hóa trị 1 và oxy có hóa trị -2, không tạo thành liên kết cộng hóa trị (COI2).

Câu trả lời:

a. Khi trộn một lượng nhỏ bột Al và I2 trong bát sứ, sau đó cho một ít nước vào, ta quan sát được hiện tượng phát sáng, tăng nhiệt độ và tạo ra một chất khí màu nâu.

b. Phương trình hoá học của phản ứng:
2Al + 3I2 + 6H2O → 2Al(OH)3 + 6HI
Vai trò của các chất tham gia:
- Nhôm (Al): chất khử.
- Iốt (I2): chất oxi hóa.
- Nước (H2O): dung dịch để diễn ra phản ứng.
- Hidroxit nhôm (Al(OH)3): sản phẩm phụ.
- Axit iodhydric (HI): sản phẩm chính.

c. Hợp chất COBr2 tồn tại do brom có hóa trị 2 và oxy có hóa trị -2 tạo thành liên kết cộng hóa trị (COBr2). Trong khi đó, hợp chất COI2 không tồn tại vì iod có hóa trị 1 và oxy có hóa trị -2 không tạo thành liên kết cộng hóa trị (COI2).

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.

c. Đối với hợp chất COBr2, Br có khả năng nhận điện tử từ C, hình thành liên kết phân cực C-Br. Trong khi đó, đối với hợp chất COI2, I không có khả năng nhận điện tử từ C, không hình thành liên kết phân cực, dẫn đến sự không tồn tại của hợp chất này.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

c. Hợp chất COBr2 tồn tại nhờ vào trạng thái oxi hoá của C và Br. Trong hợp chất này, C có trạng thái oxi hoá là +4 và Br có trạng thái oxi hoá là -1. Các trạng thái oxi hoá này tạo nên cân bằng điện tử và giúp hợp chất tồn tại. Trong khi đó, hợp chất COI2 không tồn tại do trạng thái oxi hoá của C là +4 trong khi I có trạng thái oxi hoá là -1, không tạo thành cân bằng điện tử gây lòng liên kết ổn định.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

b. Phương trình hoá học của phản ứng là: 2Al + 3I2 -> 2Al3+ + 6I-. Trong đó, Al là chất khử, I2 là chất oxi hóa. Phản ứng diễn ra với tỉ lệ 2 mol Al tác dụng với 3 mol I2.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

a. Khi trộn bột Al với I2 trong bát sứ và thêm nước vào, xảy ra phản ứng giữa Al và I2. Hiện tượng xảy ra là một quá trình oxi hoá khử. Al bị oxi hóa thành Al3+ trong dung dịch, trong khi I2 bị khử thành I-.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Hóa học Lớp 10
Câu hỏi Lớp 10

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.44809 sec| 2270.133 kb