Lớp 9
30điểm
3 năm trước
Mai Hoa

Trên hai đĩa của một cái cân, người ta đặt 2 cốc đựng cùng một dung dịch HCl sao cho cân thăng bằng. Thêm 4,2 gam muối NaHCO3 vào cốc 1 thì phải thêm bao nhiêu gam bột sắt vào cốc 2 để hai đĩa cân vẫn ở vị trí thăng bằng ?
Xin chào mọi người, mình đang bí câu trả lời cho một vấn đề khó nhằn này. Bạn nào có thể giúp mình với được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:

1. Xác định phương trình hóa học cho phản ứng xảy ra giữa HCl và NaHCO3:
HCl + NaHCO3 -> NaCl + CO2↑ + H2O

2. Sử dụng qui tắc cân bằng khối lượng để giải phương trình này.

3. Tính nồng độ mol của HCl trong cốc 1:
- Tính khối lượng mol của NaHCO3: m(NaHCO3) = 4,2g -> n(NaHCO3) = m/M (M là khối lượng mol của NaHCO3)
- Với phương trình hóa học, ta biết rằng 1 mol HCl phản ứng với 1 mol NaHCO3, vì vậy n(NaHCO3) = n(HCl) -> n(HCl) = n(NaHCO3) = m/M(NaHCO3)
- Biết thể tích dung dịch HCl trong cốc 1 không đổi vì cân thăng bằng, ta có thể tính được nồng độ mol của HCl trong cốc 1.

4. Tính khối lượng muối sắt cần thêm vào cốc 2:
- Với phương trình hóa học, thấy rằng 1 mol HCl phản ứng với 1 mol Fe, vậy n(HCl) = n(Fe)
- Từ nồng độ mol HCl trong cốc 1 đã tính được ở bước 3, ta có thể tính được n(Fe) và sau đó tính khối lượng muối sắt cần thêm vào cốc 2.

Câu trả lời: Tùy vào giá trị của nồng độ mol HCl trong cốc 1, ta có thể tính được số mol muối sắt và từ đó tính được khối lượng muối sắt cần thêm vào cốc 2.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.

Considering the balanced chemical equation 2HCl + NaHCO3 -> NaCl + CO2 + H2O, we can conclude that 2 moles of HCl react with 1 mole of NaHCO3 to produce 1 mole of NaCl. Therefore, adding 4.2 g of NaHCO3 to the first cup corresponds to approximately 0.05 moles (assuming the molar mass of NaHCO3 is 84 g/mol). To maintain the equilibrium on the scale, we should add approximately 0.1 moles of iron powder (Fe) to the second cup. This is equivalent to 5.6 grams (since the molar mass of Fe is 55.8 g/mol).

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Let's consider the balanced chemical equation for the reaction between HCl and NaHCO3: 2HCl + NaHCO3 -> NaCl + CO2 + H2O. From the equation, we can deduce that 2 moles of HCl react with 1 mole of NaHCO3 to produce 1 mole of NaCl. If we add 4.2 g of NaHCO3 to the first cup, it corresponds to approximately 0.05 moles (assuming the molar mass of NaHCO3 is 84 g/mol). To maintain the equilibrium on the scale, we need to add approximately 0.1 moles of iron powder (Fe) to the second cup. This is equivalent to 5.6 grams (since the molar mass of Fe is 55.8 g/mol).

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

The molar mass of HCl is 36.5 g/mol, while the molar mass of NaHCO3 is 84 g/mol. Adding 4.2 g of NaHCO3 to the first cup would correspond to approximately 0.05 moles of NaHCO3. According to the balanced chemical equation 2HCl + NaHCO3 -> NaCl + CO2 + H2O, 1 mole of NaHCO3 reacts with 2 moles of HCl to produce 1 mole of NaCl. To maintain the equilibrium on the scale, we would need to add approximately 0.1 moles of iron powder (Fe) to the second cup. This is equivalent to 5.6 grams (the molar mass of Fe is 55.8 g/mol).

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

The balanced chemical equation for the reaction between HCl and NaHCO3 is 2HCl + NaHCO3 -> NaCl + CO2 + H2O. According to the equation, 2 moles of HCl react with 1 mole of NaHCO3 to produce 1 mole of NaCl. Assuming that the molar mass of HCl is 36.5 g/mol and the molar mass of NaHCO3 is 84 g/mol, we can determine that adding 4.2 g of NaHCO3 corresponds to approximately 0.05 moles. Therefore, to maintain the balance on the scale, we need to add approximately 0.1 moles of iron powder (Fe), which is equivalent to 5.6 grams (the molar mass of Fe is 55.8 g/mol).

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Hóa học Lớp 9
Câu hỏi Lớp 9

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.50238 sec| 2260.914 kb