Lớp 6
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Minh Linh

Tính nhanh: 1/1+2  +  1/ 1+2+3   +    1/1+2+3+4   + .....+    1/1+2+3+4+....+50 = ?
Làm ơn, mình thực sự cần ai đó chỉ dẫn giúp mình giải quyết câu hỏi này. Bất cứ sự giúp đỡ nào cũng sẽ được đánh giá cao!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải được bài toán trên, ta thấy điều kiện đề bài cho ta sử dụng công thức tổng quát nghịch đảo cộng của các số tự nhiên:

1/ (1+2+3+...+n) = 1/(n*(n+1)/2)

Với n = 1,2,3,...,50

Ta áp dụng công thức trên và tính tổng các số hạng:

Tổng = 1/1 + 1/(1+2) + 1/(1+2+3) + ... + 1/(1+2+3+...+50)
= 1/(1*(1+1)/2) + 1/(2*(2+1)/2) + 1/(3*(3+1)/2) + ... + 1/(50*(50+1)/2)

= 2/1 + 2/3 + 2/6 + ... + 2/2550

Ta chia tử số và mẫu số cho 2:

Tổng = 1/1 + 1/3 + 1/6 + ... + 1/2550

Đây là cách giải bài toán theo công thức tổng quát của dãy số.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.

Để viết một lá thư mời bạn đến dự buổi tiệc sinh nhật bằng tiếng Anh, bạn có thể làm theo các bước sau:

1. Bắt đầu bằng lời chào: "Dear [Tên bạn],"
2. Thông báo về sự kiện: "I am writing to invite you to my birthday party."
3. Đưa ra thông tin về buổi tiệc:
- Ngày, thời gian và địa điểm tiệc: "The party will be held on [ngày] at [thời gian] in [địa điểm]."
- Mô tả về hoạt động và không gian tiệc: "There will be delicious food, exciting games, and great music. We will have a lot of fun together."
4. Kể về lý do mời bạn đến: "I would love to celebrate my special day with you and have you by my side."
5. Đề nghị bạn đến dự: "Please let me know if you can come by [ngày]. It would mean a lot to me to have you there."
6. Kết thúc lá thư: "I hope to see you at the party. Thank you for considering my invitation."
7. Lời chào cuối: "Best regards, [Tên của bạn]."

Đây là một phương pháp để viết lá thư mời buổi tiệc sinh nhật bằng tiếng Anh, nhưng bạn có thể viết thêm các chi tiết và thay đổi các câu để phù hợp với sự kiện của mình.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.55795 sec| 2235.938 kb