Lớp 8
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Huỳnh Giang

tìm x biết (2x-1).(3-x)+(x-2).(x+3)=(1-x).(x-2)
Bạn nào ở đây biết về cái này có thể giúp mình một chút không? Mình đang cực kỳ cần sự hỗ trợ!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải phương trình trên:
Bước 1: Nhân các đơn thức trong phép nhân hai dạng (a-b)(c-d) ta được:
(2x-1).(3-x) = 6x - 2x^2 - 3 + x
(x-2).(x+3) = x^2 + 3x - 2x - 6
(1-x).(x-2) = -x^2 + 3x - 2

Bước 2: Thay các đơn thức đã nhân vào phương trình, ta được:
(6x - 2x^2 - 3 + x) + (x^2 + 3x - 2x - 6) = (-x^2 + 3x - 2)

Bước 3: Rút gọn phương trình, ta được:
-2x^2 + 4x - 9 = -x^2 + 6x - 2

Bước 4: Chuyển hết các thành phần có x về một bên của phương trình, các thành phần không chứa x về một bên khác:
-2x^2 + 4x - 9 + x^2 - 6x + 2 = 0

Bước 5: Rút gọn phương trình, ta được công thức bậc hai:
-x^2 - 2x - 7 = 0

Bước 6: Giải phương trình bậc hai bằng cách sử dụng công thức điều chỉnh:
x = (-(-2) ± √((-2)^2 - 4(-1)(-7)))/(2(-1))

Bước 7: Rút gọn phương trình, ta được:
x = (2 ± √(4 + 28))/2
x = (2 ± √32)/2
x = (2 ± 4√2)/2
x = 1 ± 2√2

Câu trả lời cho câu hỏi trên là x = 1 ± 2√2.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 8
Câu hỏi Lớp 8

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.25269 sec| 2205.18 kb